1. وحی تسدیدی

محمد شریفی

دوره 9، شماره 33 ، دی 1397، ، صفحه 65-103

http://dx.doi.org/10.22054/ajsm.2020.15135.1200

چکیده
  ارتباط خداوند با انسان، صرفاً از طریق وحی تشریعی بر پیامبران نیست؛ بلکه بر غیر پیامبران هم وحی می‌شود که از آن به وحی تسدیدی یا وحی تأییدی یا الهام، تعبیر شده است. این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی، انجام شده در صدد پاسخ به این پرسش  است که اولاً انواع وحی الهی چیست و ثانیاً تفاوت وحی تسدیدی با سایر اقسام وحی چیست؟ نتایج  پژوهش، ...  بیشتر