جایگاه و حوزۀ تفکّر انسان در قرآن کریم

داود معماری؛ خدیجه عباسعلی زاده

دوره 10، شماره 35 ، تیر 1398، ، صفحه 161-182

https://doi.org/10.22054/ajsm.2021.27671.1379

چکیده
  یکی از مسائل اساسی در باب فکر، جایگاه آن در وجود آدمی و به عبارت دیگر یافتن نسبت میان اندیشه و هستی انسان است. در منابع و معارف اسلامی و به ویژه شیعی از عقل به عنوان محبوب‌ترین مخلوق الهی و رسول باطنی یاد و اساس شخصیت آدمی و وجه تمایز او با سایر موجودات تلقی شده و از طرفی پر رنگ‌ترین نقش قرآن کریم در شکل‌دهی به نظام فکری بشر، ارائه موضوع ...  بیشتر