نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کرشناسی ارشد علوم قران و حدیث، دانشگاه علوم و معارف قرآن، تهران، ایران

2 استادیار علوم قران و حدیث، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 دانشجو دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

مطالعه نظم قرآن که گاهی ذیل بحث اعجاز مطرح می‎شود، با رویکردها، مدل‌ها و روش‌های گوناگون بررسی می‌شود، نوشتار پیش‏رو رویکردِ جدیدی به بررسی مسئله انتظام متنی قرآن با رویکرد زبانشناسی دارد و بعد از الگو قرار دادن مطالعات زبان‌شناسی‌ متن، ابعاد تازه‌ای از این انتظام مشخص می‎کند. روش مورد اتخاذ به ساختار بنیاد-خرد؛ که منجر به رونمایی از ساختارهای پیچیده‌ای چون؛ خوشه‌ای، شبکه‌ای‌واژه‌محور، ساختار متقارن، چینش تصدیری، چند پایگی متوازی، مطابقه شده‌است و ساختار آوا-بنیاد خرد؛ که در آن فواصل، تکرار حروف مقطعه در ابتدای سود و واج آرایی با نغمه حروف است تقسیم می‎شود. با تحلیل بافت‌های مجزا و با محور قرار دادن معنا در کنار ساختار ذیل هر بخش، نوعی وحدت رویه در بافت قرآن کشف و این امر منتج به ارتباط بسیار پیچیده‌، ولی حقیقی در این شکل از واحد‌های قرآنی شده و نمایی جدید از بعد اعجاز قرآن را با رویکرد زبانشناسی نمایان می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the Qur’an in Order to Approach the Wisdom Basic Structure of Linguistics

نویسندگان [English]

  • Soroush Shahriari Nasab 1
  • Farzad Dehqani 2
  • Isa Alizadeh Manamen 3

1 MA of Qur'an and Hadith Sciences, University of Holy Qur'an Sciences and Education, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor of Qur'an and Hadith Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.

3 PhD Candidate of Qur'an and Hadith Sciences, Islamic Azad University of Ardabil, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

The study of the order of the Qur'an, which is sometimes discussed in the context of miracles, is examined with various approaches, models, and methods. The present article has a new approach to the study of the textual order of the Qur'an with a linguistic approach, and after modeling the linguistic studies of the text, reveals new dimensions of this order. The method adopted to the foundation-micro structure; Leading to the unveiling of complex structures such as; Clustered, word-centered, symmetrical structure, visual arrangement, parallel multipoint, and phonetic-micro structure; In which intervals, the repetition of the syllables at the beginning of the syllable and the phoneme with the melody of the letters are divided. By analyzing the separate contexts and focusing on the meaning next to the structure below each section, a kind of procedural unity has been discovered in the context of the Qur'an, and this has resulted in a very complex but real connection in this form of Qur'anic units. It shows a new aspect of the miracle of the Qur'an with a linguistic approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur'anic Order
  • Qur'anic Text Study
  • Qur'anic Linguistics
  • Qur'anic Structural Studies
  • Qur'anic Language
قرآن کریم.
ابن الندیم، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق. (1417 هـ - 1997م.). الفهرست. محقق: إبراهیم رمضان، چ دوم. بیروت -لبنان : دار المعرفة.
ابن درید، محمد بن حسن‏. (‏1988م.‏). جمهرة اللغة. چ اول. بیروت‏: دار العلم للملایین‏.
ابن سیده، على بن اسماعیل. (1421ق.). المحکم و المحیط الأعظم. چ اول. بیروت‏: دار الکتب العلمیة.
ابن فارس، احمد بن فارس. (1404ق. ). معجم مقاییس اللغه‏. قم‏: مکتب الاعلام الاسلامی‏، اول‏:
ابن منظور، محمد بن مکرم‏. (1414ق‏.).  لسان العرب‏. چ سوم. بیروت: دار صادر‏.
ازهرى، محمدبن احمد. (1421ق.). تهذیب اللغة. چ اول. بیروت‏: دار احیاء التراث العربی.
بستانى، فواد افرام‏. (1375).  فرهنگ ابجدی‏. چ دوم. تهران‏: اسلامی.
بنت‌‌‌الشاطى، ‏عائشة عبدالرحمن. (1404 هـ. ). الإعجاز البیانی للقرآن‏. چ دوم. القاهرة: دارالمعارف‏.
جرجانی، أبو القاسم حمزة بن یوسف. (1401ق.). تاریخ جرجان، تحقیق محمد عبد المعید خان. چ سوم. بیروت: عالم الکتب.
جوهرى، اسماعیل بن حماد.(1376).  الصحاح‏، چ اول. بیروت:‏ دارالعلم للملایین‏.
حاجی خلیفة، مصطفى بن عبد الله. (1941م.).  کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون. چ دوم. بغداد: مکتبة المثنى.
حلبى حمیرى، نشوان بن سعید. (1420ق.).  شمس العلوم‏. چ اول. دمشق‏: دار الفکر.
حیدرى، محمد. (1381).  معجم الأفعال المتداولة. چ اول. قم: ‏المرکز العالمی للدراسات‌‌‌الاسلامیه‏.
زقروق، ‏محمود حمدى. (1423ق.). الموسوعة القرآنیة المتخصصة، القاهرة: وزارة الاوقاف مصر.
زمخشری، محمود بن عمر. (1979م.).  أساس البلاغة. چ اول.  بیروت:‏ دار صادر.
______________. (1407ق.)  الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. چ سوم. بیروت‏: دارالکتاب العربی.
سعیدى روشن، محمدباقر. (1383). تحلیل زبان قرآن‏. چ اول. تهران‏: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى/موسسه پژوهشى حوزه و دانشگاه‏.
سید قطب ، ابراهیم شاذلی. (1415 هـ.). التصویر الفنی فی القرآن‏. بیروت: ‏دارالشروق‏.
سید مرتضی. (1403ق.).  امالی. به کوشش حلبی. چ اول.  قم: مکتبة النجفی.
سیوطی، ابوبکر عبد الرحمن جلال الدین. (1421‏ ق .). الإتقان فی علوم القرآن‏. چ دوم.  بیروت‏: دار الکتاب العربى‏.
صاحب، اسماعیل بن عباد. (1414ق.).  المحیط فی اللغة. چ اول. بیروت‏: عالم الکتب‏.
صباغ، محمدبن لطفی. (1410 – 1990م). المحات فی علوم‌‌‌القرآن و اتجاهات‌‌‌التفسیر. چ اول.  بیروت. لبنان: المکتب الإسلامی.
عبدالرئوف، حسین، مستنصر میر. (1391). مطالعه‌ی قرآن به منزله‌ی اثری ادبی. ترجمه ابولفضل حری. چ اول. تهران: نیلوفر.
فراهیدى، خلیل بن احمد. (1409ق.). کتاب العین‏. چ دوم. قم: ‏نشر هجرت‏.
فیروز آبادى، محمد بن یعقوب‏. (1415ق.). القاموس المحیط. چ اول. بیروت: دار الکتب العلمیه.
فیومى، احمد بن محمد. (1414ق.).  المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر للرافعى‏. چ دوم. قم: ‏موسسه دار الهجرة.
قائمی نیا، علیرضا. (1398).  بیولوژی نص نشانه شناسی و تفسیر قرآن. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
قفطی، علی بن یوسف. (1424 ق .). إنباه الرواة على أنباه النحاة. چ اول. بیروت:المکتبة العنصریه.
الکواز، محمدکریم و سید حسین سیدى. (1386ش.). ‏سبک‏شناسى اعجاز بلاغى قرآن‏. چ اول. تهران‏: سخن.
مرتضى زبیدى، محمد بن محمد‏. (1414ق.). تاج العروس‏. چ اول. بیروت‏: دار الفکر.
معرفت، محمد هادی. (1415ق.).  التمهید فی علوم القرآن‏. چ دوم. قم‏: مؤسسة النشر الاسلامى‏.
___________. (1373ش.). تناسب آیات‏. چ اول. قم‏: بنیاد معارف اسلامى‏، اوّل.
مهنا، عبد الله على. (‏1413ق.).  لسان اللسان‏. بیروت‏: دار الکتب العلمیة.