دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 1-210 
5. بررسی نظم قرآن در سطح ساختار بنیاد خرد

صفحه 133-163

10.22054/ajsm.2020.19450.1262

سروش شهریاری نسب؛ فرزاد دهقانی؛ عیسی علیزاده منامن