نقش ارتباط معنایی آیات در تفسیر المیزان با رویکردی بر قرینه‌ی سیاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهیدچمران اهواز و مدرس دانشگاه

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22054/ajsm.2021.49736.1586

چکیده

یکی از مؤلفه‌های مهم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان درنظرگرفتن روابط معنایی موجود در بین آیات می‌باشد که ایشان این روابط را با عنایت به قرائن قرآنی به ویژه قرینه‌ی سیاق کشف می‌نماید. مقاله‌ی پیش‌رو که با ابزار کتابخانه‌ای و به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، به بررسی یکی از مبانی‌ مؤلف المیزان(ارتباط معنایی آیات) در فهم قرآن پرداخته است. حاصل این مطالعه چنین بیان می‌شود که از منظر علامه مهم‌ترین و رایج‌ترین روابط معنایی آیات در گونه‌هایی از روابط محکم و معناداری از جمله: رابطه‌ی تعلیل موجود در آیات(تعلیل قسمتی از آیه برای قسمت دیگر آن آیه و تعلیل یک آیه توسط آیه‌ای دیگر)، مقدمه‌چینی برای بیان مطلبی(یک جمله برای بیان جمله‌ای دیگر از همان آیه و یک آیه برای بیان آیه‌ی دیگر)، جواب به سوال موجود و مقدّر(در همان آیه و در آیات دیگر)، در نظر گرفتن رابطه‌ی مطلق و مقید و رابطه‌ی تخصیص و تعمیم(تعمیم خاص و تخصیص عام) نهفته است که کشف مراد خداوند متعال و ارائه‌ی تفسیر صحیح از آیات، مستلزم در نظر گرفتن این روابط می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Semantic Relations among the Verses in Tafsir-Al-Mizan with an Approach to Context Rule

نویسندگان [English]

  • amanalah naserikarimvand 1
  • GHASEM BOSTANI 2
1 STUDENT
2 OSTAD
چکیده [English]

One of the important components that Allame Tabatabai has considered in Tafsir-Al-Mizan is the semantic relations among the verses, which he has discovered them by using Quranic evidences specially the context rules. By using library tools and written in a descriptive-analytical way, the current study has reviewed one of the principles of the author of Al-Mizan in understanding the Quran. The result of this study shows that according to Allameh the most important and common semantic relations of verses exist among strong and meaningful relations such as Ta’alil (causality) relation among the verses(causation of a part of a verse for the other part of that verse, and causation of a verse by other verses), preparing to state a subject(a sentence for stating another sentence of the same verse and a verse for stating another verse), answering the existing and predetermined question, considering the absolute and conditional relation, generalization and specification relation(common generalization and specific generalization). For discovering Allah almighty’s purpose and providing the correct interpretation of verses, it is required to consider these relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tafsir-Al-Mizan
  • Semantic relation
  • Context Rule