تحلیل تطبیقی تاثیر میزان اجتهاد در تفسیر فرات کوفی و تفسیر عیاشی

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 علوم قرآنی دانشکده علوم فنون تهران

2 عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون تهران

10.22054/ajsm.2021.48444.1572

چکیده

از ویژگی‌های مطالعات دوران معاصر در حوزه علوم اسلامی، تأیید ریشه‌دار بودن هویت فکری و اعتقادی شیعه و بازشناسی خلأها و کاستی‌ها برای جبران و تدارک آن‌ها است. از جملة این آثار در گستره علوم قرآنی و حدیثی، تفاسیر متعلق به قرن سوم و سال‌های آغازین قرن چهارم، با عنوان تفسیر فرات کوفی و تفسیر عیاشی است. این دو تفسیر از جمله تفاسیر روایی است، که از تفاسیر مأثور اولیه شیعه محسوب شده و مشتمل بر روایات مختلف خصوصاً روایات منقول از ائمه(ع) هستند. از جمله مسائل موجود در تفاسیر مذکور، موضوع اجتهاد و تأثیر آن در چینش، گزینش و تعداد روایات مربوط به هر سوره است. مذهب فکری، شرایط بومی و عصر زندگی آن دو مفسر مانند: گرایش غالب زیدیه بر کوفه در دوره زیست فرات، دوری وی از مدینه و عدم دسترسی به امام، فشارها و تنگناهای سیاسی، عصرغیبت، اختصاص عصمت به اصحاب کسا و وجود قرائن سندی از زیدبن علی در سند روایات تفسیر فرات‌کوفی از جمله استنادات غالب بودن روش و نگرش زیدیه بر تفسیر فرات‌کوفی است. از طرفی نزدیکی عیاشی به مرکز نقل حدیث امامیه، انتخاب عناوین روایات در تفسیر عیاشی و... از جمله مسائلی بوده که در انتخاب و نگارش تفسیر عیاشی مؤثر بوده است. اختلاف فاحش تعداد روایات ذیل هر سوره نوعی دخالت اجتهاد در نگارش تفاسیر نامبرده را بیان می‌کند.دراین پژوهش با روش تحلیلی– تطبیقی مندرجات این دو اثر مقایسه شده، وجوه مختلف تفاسیر نامبرده مورد واکاوی قرار گرفته‌ و نتایج قابل توجه آن در معرض دید مخاطبان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of the Effect of Ijtihad on the Int?etation of Ibrahim Euphrates Kofi and Masoud Ayashi

نویسندگان [English]

  • afshan bostakchi 1
  • zohreh akhavanmoghadam 2
1 un
2 عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون تهران
چکیده [English]

the features of contemporary studies in the field of Islamic sciences is the confirmation of the rootedness of Shiite intellectual and religious identity and the recognition shortcomings in compensating and preparing the works in the field of Quranic and Hadith Sciences, the interpretations belong to the third century and the early years of the fourth century, entitled Interpretation of the Euphrates of Kufi and the Interpretation of RevelationThese two interpretations are among the interpretations of narrations that are considered as interpretations of the Shiite and include various narrations, especially the narrations of the Imams the issues mentioned in the interpretations mentioned are the issue of ijtihad in the arrangement, selection and number of narrations related to each surah Intellectual religion indigenous conditions and the age life of those two commentators, such as Zaydi's predominant tendency over Kufa during the Euphrates life, distance from Medina and lack of access to the Imam, political pressures and hardships,the era of absence, allocation of infallibility to the Companions and evidence of Zayd Ibn Ali in the document of the narrations of the Euphrates of Kufi is one of the citations of the predominance of the method and attitude of Zaydiyya on the interpretation of the Euphrates of Kufi On the other hand, the proximity of Ayashi to the center of Imami hadith narration, the choice of narration titles in the interpretation of Ayashi are among the issues that have been effective in choosing and writing the interpretation of Ayashi.The existence differences in ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Narrative Interpretation"
  • " Massoud Aiyashi "
  • "Ibrahim Euphrates Kufi"
  • "Ijtihad"