سبک‌شناسی گفتمانی ساختار های مجهول (مطالعه موردی جزء سی قرآن کریم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 دبیرعربی استان اصفهان

10.22054/ajsm.2021.43296.1583

چکیده

سبک‌شناسی گفتمانی متون ادبی را از منظر گفتمانی مورد تحلیل و بررسی قرار میدهد و با قدم نهادن در عرصههای فراتر از جمله و ورود به عرصه تحلیل گفتمان، موضوعی جدید در مطالعات سبک شناختی، فراهم آورده است. مهمترین مؤلفه ها در سبک‌شناسی گفتمانی عبارتند از: تحلیل گفتمان بر اساس بافت موقعیتی جمله ها، کنش های گفتاری و سبکهای نحوی. از سویی ساختارهای مجهول غالباً با حذف عامل یا کنشگر، تلاش میکنند مفهومی فراتر از مفهوم ظاهری جمله نشان دهند و واکاوی اینگونه ساختارها با روشهای تحلیل گفتمانی، اهمیت فراوانی در زبان دارد. این مقاله در پی آن است با کمک روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر نظریه تحلیل گفتمان، ساختارهای مجهول جزء سی ام را از طریق نظریه سبک‌شناسی گفتمانی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد، نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که کنش گفتاری در ساختارهای مجهول جزء سی ام قرآن بیشتر، از نوع ترغیبی و سبک نحوی جملات همپایه است و قرآن کریم به هنگام سخن گفتن درباره رخدادهایی که وحشت‌آور است از جملات مجهول بیشتر استفاده می‌کند. در بسیاری از موارد، هدف تأکید بر رویدادها در جملات مجهول و واداشتن انسان‌ها به تفکر و تأمل در رویداد و گاهی نیز هوشیار ساختن افراد غافل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discursive stylistics of unknown structures (A case study of the Quran)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim fallah 1
  • azam dehghani neisiani 2
1 Assistant professor of Islamic Azad university of Sari branch
2 teacher
چکیده [English]

Discursive style stylistics analyzes literary texts from a discursive point of view, and provides a new subject in cognitive studies by stepping in beyond the scope and entering into the field of discourse analysis. The most important components of discursive stylistics are discourse analysis based on the positional context of sentences, speech actions, and syntactic styles. On the other hand, irrelevant structures, often with the elimination of the agent or actor, attempt to conceive of a concept beyond the apparent meaning of the sentence, and the analysis of such structures by discourse analysis methods is of great importance in language. This paper seeks to do this by using the descriptive-analytical method and relying on Michel Foucault's view Analyzes the non-realized structures of the thirteenth part through the discursive stylistics theory and, finally, shows that spoken action in the unknown structures of the thirty-fourth Qur'an is more in line with the type of syntax and syntactic style of the sentences. And the Holy Quran, when speaking about horrific events, uses irrelevant sentences, falsifies sentences in irrelevant sentences, and emphasizes the event itself. In fact, these events will be significant and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discourse Systematics
  • Unknown Structures
  • Holy Quran
  • speech acts
  • Syntactic Styles