نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

انسان از ابتدای خلقت با مسألۀ«جنگ و جهاد» مواجه بوده‌ و ادیان سه‌گانۀ یهود، مسیحیت و اسلام نیز به-طورکلی آن را پذیرفته‌اند. عبارات عهدین اصل جهاد را پذیرفته و آیات قرآن‌کریم، با ارائه تقییداتی به آن تکامل کیفی داده‌است. مقالۀ حاضر با روش توصیفی تطبیقی با ابزارکتابخانه‌ای نگارش یافته و درصدد است بیان‌کند که تعابیر جنگ و جهاد در عهدین به صورت مطلق و بدون هیچ قیدی و در آیات قرآن‌کریم با تکامل آن و افزودن قوانین بازدارنده بیان شده‌است. «پذیرش اصل جهاد، اهمیت و دستور به جهاد و مبارزه، نترسیدن از بسیاری دشمن، شدت عمل در جنگ در صورت لزوم و جهاد با نفس» از اشتراکات جهاد در قرآن‌کریم و عهدین است. «گستردگی کیفی آیات جهاد در قرآن‌کریم، اقسام جهاد در قرآن، مقید بودن و مطلق نبودن فرمان به جنگ در قرآن‌کریم، وظایف مجاهدان در جنگ و شدت عمل در کنار بندگی و عبادت خداوند» از افتراقات و افتخارات آیات جهاد در قرآن کریم نسبت به عهدین است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Unconditionally Being or Restriction Jihad in the Qur’an and the Bible

نویسندگان [English]

 • Alireza Ansarimanesh 1
 • Mohammad hossein Khavaninzadeh 2

1 MA of Teaching of Islamic Theology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran;

2 Associate Professor of Islamic Studies, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran;

چکیده [English]

The man from the beginning of creation faced with war and Jihad. And The three religions of Judaism, Christianity, and Islam are also generally accepted. The words of the Bible have accepted the principle of Jihad and the verses of the Holy Qur'an have given it a qualitative evolution by providing some restrictions. This article has written by using a comparative descriptive method with Library, and intends to state that the interpretations of war and Jihad in the ‌Bible are stated absolutely and without any restrictions. And it has evolved in the verses of the Holy Qur’an and has been expressed by adding deterrent laws. “acceptance of the principle of Jihad, importance and order to Jihad and war, not being afraid of a large number of enemies, intensity of action in war if necessary and Jihad with self” in the Qur'an and the Bible are the common cases. “Extent of quality of verses of Jihad in the Holy Qur’an, Types of Jihad in the Holy Qur’an, ‌Binding and not being absolute command to fight in the Holy Qur’an, duties of Mujahideen in war, and intensity of action along with serving and worshiping of God” are the differences between Qur’an and Bible.

کلیدواژه‌ها [English]

 • War
 • Jihad
 • Bible
 • Qur’an
 1. قرآن کریم.

  ترجمه کتاب مقدس. عهد قدیم و عهد جدید. (2002م). چاپ‌سوم. انگلستان: انتشارات ایلام.

  ابن‌کثیردمشقى، اسماعیل بن‌عمرو. ( 1419ق). تفسیرالقرآنالعظیم. جلداول. چاپ اول. بیروت: دارالکتب العلمیه.

  ازهرى، محمدبن‌ا‌حمد. (بی‌تا). تهذیب اللغه. جلد نهم. چاپ اول‏. بیروت: احیاءالتراث العربی‏.

  آخوندی، مصطفی. (1382ش). نیروی انسانى در سازمان دفاعى. تهران: کوثرغدیر.

  تادرس‌یعقوب. (بی‌تا). تفاسیرالکتاب المقدس. تفاسیر العهد القدیم و العهد الجدید. شبکة الکنیسه.

  (http://www.arabchurch.com/commentaries/tadros/)

  تقی‌زاده‌ اکبری، علی. ( 1386ش). جهاد در آیینه قرآن. جلداول. قم: زمزم هدایت.

  توفیقی، حسین. ( 1381ش). آشنایی با ادیان بزرگ، چاپ پنجم. تهران: سمت.

  جعفری، محمدتقی. (1370ش). حقوق جهانی بشر از ‌دیدگاه‌ اسلام و غرب. خدمات حقوق-بین‌المللی جمهوری اسلامی.

  جمعی ‌از نویسندگان. ( 1368ش). درآمدی بر حقوق اسلام. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه. تهران: سمت.

  ____________. ( 1386ش). جهاد درآیینه روایات. قم: پژوهشکده تحقیقات اسلامی. زمزم هدایت.

  حرعاملى، محمدبن حسن. ( 1409ق). وسائل الشیعه. چ اول‏. ‏ قم‏: موسسة آل‌البیت‏.

  حمید الله، محمد. (1373ش). حقوق روابط بین‌المللی. تهران: مرکز نشرعلوم اسلامی.

  دهخدا، علی اکبر. (1338ش). لغتنامه. جلد پانزدهم. حرف (ج) جمرات- جیحون. تهران: چاپ سیروس.

  ذوالعین، پرویز. (1383ش). مبانی حقوق بین الملل عمومی. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل.

  راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (1363ش). مفردات الفاظ القرآن. چاپ اول. ‏بیروت‏: دار القلم.‏

  سبحانی، جعفر. (1383ش). منشور جاوید. جلد چهاردهم. چاپ اول. قم: مؤسسه امام صادق علیه‌السلام.

  ‌طباطبائی، سـید محمّدحسین. (1417ق). المیزان فیتفسیرالقرآن. جلدچهارم، نهم و نوزدهم. چاپ‌پنجم. قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم.

  عاملی، زین الدین‌بن‌على. (1410ق‌). الروضة البهیه فیشرح اللمعة الدمشقیه. جلددوم. چاپ‌اول‌. قم: داورى‌.

  عنایت، حمید. (1377ش). بنیادهای اندیشه سیاسی در غرب. تهران: انتشارات زمستان.

  قرشى، على‏اکبر. (1371ش). قاموس قرآن‏. جلد دوم. چاپ ششم‏. تهران: دارالکتب الاسلامیه‏.

  مصباح‌یزدی، محمدتقی. (1394ش). جنگ و جهاد در قرآن. چاپ‌اول. قم: مؤسسۀ آموزشی‌ و پژوهشى امام‌خمینى(ره).

  _____________. (1394ش). نقد و بررسی مکاتب اخلاقی. چاپ پنچم. قم: زلال کوثر.

  مطهری، مرتضی. (1390ش). مجموعه آثار. جلد سوم و بیستم. تهران: انشارات صدرا.

  مک‌دونالد، ویلیام. (1995م). تفسیرکتاب مقدس برای ایمان داران. انجیل‌لوقا. توماس‌نلسون. آمریکا: نشر نشویل.

  __________. (1995م.). تفسیرکتاب مقدس برای ایمانداران. خروج. توماس نلسون. آمریکا: نشر نشویل.

  مکارم شیرازی، ناصر. (1374ش). تفسیر نمونه. جلد چهارم و شانزدهم. چاپ اول. تهران: دارالکتب الاسلامیه.

  نجفی، محمدحسن. (1404ق). جواهرالکلام فیشرح شرایعالاسلام، جلد21. چاپ‌ هفتم‌. بیروت: إحیاء‌التراث‌العربی.

  نوری، حسین بن محمدتقى‏. (1408ق). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل‏. جلد یازدهم. چاپ اول، آل‌البیت.

  وهبه‌زحیلی، (1412ق). آثارالحرب فی الفقه الاسلامی. جلد چهارم. بیروت: دارالفکر.

  هیل، توماس. (بی‌تا). تفسیر کاربردی عهدقدیم و عهدجدید. ترجمه آرمان رشدی. ویرایش ساروخاچیکی. آمریکا: کلرادو اسپرینگز.

  1. https://www.razgah.com
  2. http://www.zamane.info/category.
  3. http://www.muhammadanism.org/farsi/English/english_default.htm.