دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، بهار 1398، صفحه 1-218 
1. تناص قرآنی در صحیفۀ سجادیه؛ مطالعۀ موردی موضوع شیطان

صفحه 7-36

10.22054/ajsm.2020.39544.1506

فاطمه علایی رحمانی؛ فرشته معتمد لنگرودی؛ فریده امینی


7. بررسی و نقد شیوۀ تدبّر «سوره - واژه‌ محور» قرآن کریم

صفحه 173-203

10.22054/ajsm.2020.48667.1575

روح الله محمدعلی نژاد عمران؛ حمید نصرتی؛ فرزاد دهقانی