موضوع‌له حقیقی الفاظ ‌قرآنی با محوریت دیدگاه دیدگاه علامه‌ طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه سطح۴ رشته تفسیر تطبیقی در حال تدوین رساله

2 دانشیار جامعه المصطفی العالمیه

3 مجتمع امام

10.22054/ajsm.2021.58815.1681

چکیده

بسیاری از معارف ‌دینی و دستورات ‌زندگی در دین ‌اسلام از قرآن‌ کریم به عنوان ثقل ‌اکبر به دست می‌آید از این رو شناخت آموزه‌های ‌قرآن از صدر اسلام تاکنون با عنوان «تفسیر قرآن» کانون توجه مسلمانان به ویژه اندیشمندان‌ علوم ‌قرآنی بوده و هست اولین گام برای رسیدن به این هدف شناخت موضوع‌له و معانی‌ حقیقی الفاظ و عبارات -قرآنی است با توجه به جایگاه‌ علمی علامه ‌طباطبایی در جامعه ‌تفسیری پی بردن به دیدگاه‌های ایشان در این رابطه اهمیت دارد از این رو این مقاله به دنبال دیدگاه‌های ایشان پیرامون «موضوع‌له حقیقی الفاظ ‌قرآن» بود؛ روش پژوهش در این نوشته توصیفی ‌تحلیلی و داده‌های پژوهش علاوه بر کتاب «المیزان فی تفسیر القرآن» در اکثر مواقع کتب ‌تفسیری، لغوی، اصولی و بلاغی بود؛ یافته‌های پژوهش این شد که علامه ‌طباطبایی قائل به دیدگاه «روح معنا» با تقریر «حقیقی ‌بودن معقول و محسوس» هستند و مؤیدات دیدگاه ایشان تغییر و تحول مصادیق در طول زمان، تشکیک در مصادیق و مصادیق ‌ظاهری و باطنی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

موضوع‌له حقیقی الفاظ ‌قرآنی با محوریت دیدگاه دیدگاه علامه‌ طباطبایی

نویسندگان [English]

  • Nasrin Ansarian 1
  • mohamad fallahi ghomi 2
  • hosain shirafkan 3
1 Talabeh
2 daneshyar
3 mojtamae emam
چکیده [English]

بسیاری از معارف ‌دینی و دستورات ‌زندگی در دین ‌اسلام از قرآن‌ کریم به عنوان ثقل ‌اکبر به دست می‌آید از این رو شناخت آموزه‌های ‌قرآن از صدر اسلام تاکنون با عنوان «تفسیر قرآن» کانون توجه مسلمانان به ویژه اندیشمندان‌ علوم ‌قرآنی بوده و هست اولین گام برای رسیدن به این هدف شناخت موضوع‌له و معانی‌ حقیقی الفاظ و عبارات -قرآنی است با توجه به جایگاه‌ علمی علامه ‌طباطبایی در جامعه ‌تفسیری پی بردن به دیدگاه‌های ایشان در این رابطه اهمیت دارد از این رو این مقاله به دنبال دیدگاه‌های ایشان پیرامون «موضوع‌له حقیقی الفاظ ‌قرآن» بود؛ روش پژوهش در این نوشته توصیفی ‌تحلیلی و داده‌های پژوهش علاوه بر کتاب «المیزان فی تفسیر القرآن» در اکثر مواقع کتب ‌تفسیری، لغوی، اصولی و بلاغی بود؛ یافته‌های پژوهش این شد که علامه ‌طباطبایی قائل به دیدگاه «روح معنا» با تقریر «حقیقی ‌بودن معقول و محسوس» هستند و مؤیدات دیدگاه ایشان تغییر و تحول مصادیق در طول زمان، تشکیک در مصادیق و مصادیق ‌ظاهری و باطنی است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • «موضوع‌له الفاظ»
  • «علامه‌طباطبایی»
  • «روح معنا»
  • «معقول»
  • «محسوس»