نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

سورۀ شوری، چهل و دومین سوره و یکی از هفت سورۀ «حوامیم» در قرآن است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که این سوره دارای چه محورهای موضوعی است؟ و درباره چه مسائلی بحث می­کند؟ در این نوع پژوهش‌ها، هر سوره به صورت جداگانه مورد مطالعه قرار می­گیرد و در موارد ارتباط یک سوره با دیگر سوره­ها تبیین می­شود و در نهایت جایگاه و اهداف و مقاصد هر یک از سوره‌های قرآن‌کریم بازشناخته می‌شود.لازم به ذکر است که تحقیقات سوره­شناختی بسیار کم است و ضرورت دارد که این نوع تحقیقات در تمامی سوره‌های قرآن انجام گیرد. روش جمع­آوری مطالب در این پژوهش کتابخانه‌ای بوده و روش پردازش مطالب، توصیفی تحلیلی می‌باشد. در این پژوهش پس از بررسی جایگاه و ویژگی‌ها و فضائل و خواص و اسباب نزول سورۀ شوری مشخص شد که این سوره دارای محورهایی چون: استمرار وحی،آمرزش خواهی فرشتگان، فلسفۀ گوناگونی امت‌ها، دوست داشتن اهل بیت(ع) منشا معصیت­ها و برتری دنیا بر آخرت و غیره می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Pillars of Sura Al-Shura by Suralogy Approach

نویسندگان [English]

  • Maedeh Ja’fari 1
  • seyed Majid Nabavi 2

1 Ph.D Student of Qur'an and Hadith Sciences, Islamic Azad University of Karaj. Karaj. Iran

2 Ph.D Student of Qur'an and Hadith Sciences, Arak University. Arak. Iran

چکیده [English]

Sura Al-Shura is the forty-second sura and one of the seven “Hawamim” in the Qur'an. This study is looking for answers to these questions of what thematic pillars this sura has and what issues it is discussing. In such researches, each sura is studied separately and explained in cases where one sura is related to other suras, and finally, the position, goals, and purposes of each sura of the Holy Qur'an are known. It should be noted that there is very little research into cognitive suras, and it is necessary to do this kind of research on all the suras in the Qur'an. The method of collecting information is library research and the method of processing information is descriptive-analytical. In this study, after examining the position, characteristics, virtues, properties, and causes of the revelation of sura Al-Shura, it was found out that this sura contains pillars such as continuity of revelati
on, absolution of angels, philosophy of various nations, loving Ahl al-Bayt (PBUH), the origin of sins, the priority of the world over 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Shura
  • Hawamim
  • Suralogy
 قرآن‌کریم.
ابن بابویه، محمد بن علی. (بی­تا). فضائل الشیعه. ترجمۀ امیرتوحیدی. تهران: زراره.
__________________ . ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. ترجمه محمد رضا انصاری محلاتی. قم: نسیم کوثر.
ابوالفتوح رازی، حسین بن علی. (1378). روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن. به تحقیق محمد جعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
اسلام پناه یزدی، مهدی. (1381). تفسیرادبی قرآن. قم: سرور.
بحرانی، سید‌هاشم. (1389). البرهان فی تفسیرالقرآن. مترجمان: رضا ناظمیان. علی گنجیان و صادق خورشا. تهران: کتاب صبح.
حرعاملی، محمدبن حسن. (1409ق.). تفصیل وسائل الشیعة فی تحصیل مسائل الشریعه. قم: مؤسسة آل بیت(ع).
حویزی، عبد علی بن جمعه عروسی. (1415ق.). نور الثقلین. قم: اسماعیلیان، قم.
خامه­گر، محمّد. (1393ش.). مجموعه کامل ساختارسوره‌های قرآن‌کریم. قم: مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت نور الثقلین.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (1374 ش.). المفردات فی غریب القرآن. تهران: مرتضوی.
سیوطی، جلال الدین. (1376ش.). الاتقان فی علوم القرآن. تصحیح محمّد ابوالفضل ابراهیم. ترجمه سید مهدی حائری قزوینی. تهران: امیرکبیر.
___________________. (بی‌تا). لباب النقول فی اسباب‌النزول. بیروت: دارلکتب العلمیه.
صالحی نجف آبادی، عبدالله. (1429ق.). فضائل القرآن الکریم و خواص سوره و آیاته. بی­جا: المکتبه الحیدریه.
طباطبائی، سید محمد حسین. (1367ش.). المیزان فی تفسیرالقرآن. ترجمه سید محمّد باقرموسوی همدانی. قم: انتشارات بنیاد علمی فکری علامه طباطبائی.
طبرسی، فضل بن حسن. (1374ش.). جوامع ­الجامع. ترجمه احمد امیری شاد مهری. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
______________. (1380ش.). مجمع البیان فی تفسیرالقرآن. به ویراستاری محمد رضا انصاری. ترجمه علی کرمی. تهران: انتشارات وزارت و ارشاد اسلامی.
طوسی، محمد بن حسن. (1409ق.). التبیان فی تفسیرالقرآن. بیروت: دارالاحیاء التراث العربی.
عاملی( موثّق)، ابراهیم. (1360 ش.). تفسیرعاملی. تهران: صدوق.
فقیهی رضایی، محمد و همکاران. (1390 ش.). قرآن حکیم و شرح آیات منتخب. قم: فکرپویا.
قرائتی، محسن. (1387 ش.). تفسیرنور. تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن.
قرشی، علی اکبر. (1378 ش.). احسن الحدیث. تهران: بعثت.
کاشانی، مولی فتح الله. (1333ش.). منهج الصادقین فی الزام المخالفین. تهران: علمی.
کلینی، محمدبن یعقوب. (بی­تا). اصول کافی. ترجمه محمد باقرکمره‌ای. تهران: اسوه.
لسانی فشارکی، محمّدعلی و مرادی زنجانی، حسین. (1391ش.). روش تحقیق موضوعی در قرآن‌کریم. قم: بوستان کتاب.
______________________________.(1394ش.). سوره‌شناسی. قم: انتشارات نصایح.
معرفت، محمّدهادی. (1389 ش.). علوم قرآنی. قم: مؤسسه‌ فرهنگی تمهید.
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران. (1379ش .). تفسیرنمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
نوری، حسین بن محمّدتقی. (1408ق.). مستدرک­الوسائل و مستنبط­المسائل. قم: مؤسسه آل بیت(ع).
واحدی نیشابوری، علی بن احمد. (1383ش.). اسباب النزول. ترجمه علیرضا ذکاوتی قزاگزلو. تهران: نشرنی.