نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد. ایران.

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور ، ایران

چکیده

معارف قرآن، درجات و مراتب متفاوت در ظهور و بطون دارد، به تبع مفسران نیز با لایه‌های متعددی از فهم قرآن روبرو هستند. به همین سبب باگذشت بیش از 14 قرن از نزول قرآن کریم هنوز این کتاب آسمانی تازه و مشتمل بر مضامین عالیه و جدید است و چنانکه در روایات آمده همواره تازه خواهد ماند. تفسیر قید «مِن‌ْ غَیرِ سُوءٍ» که برای معجزه ید بیضاء حضرت موسی در برخی آیات قرآن کریم ذکر شده، از مصادیق همین تنوع فهم است. عمده مفسران قید سوء را به نحو درونی و ناظر به بیماری برص و پیسی یا ضرر در دست حضرت موسی قلمداد کرده‌اند، برخی نیز این قید را به نحو بیرونی و مربوط به نفی سوء نسبت به دیگران تفسیر نموده اند، مساله تحقیق این است که آیا می‌توان ضمن تبیین و تحلیل مهمترین دیدگاهها، وجه جمعی مقبول، برای دیدگاههای مطرح در این مساله ارائه کرد. در این مقاله به شیوه تحلیلی، ضمن بررسی دیدگاهها به نگرشی جامع میان آنها حکم کرده و با اقامه قرائن و شواهد نشان داده‌ایم که این وجه جمع می‌تواند غالب دیدگاهها را در خاستگاه خود پذیرا باشد. پس فرضیه تحقیق با تمسک به اطلاق سوء این است که «سُوءٍ» شامل همه ضررها وآسیب ها به اعضاء و جوارح آورنده، اعضاء و جوارح بیننده و حتی خلل در نفوس و اوهام مشاهده کننده می‌شود و میان نگرش‌های درونی و برونی در این مساله تعارضی نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis and of "I Non - سو" on the miracle of iodine - Hazrat bin Moses (RA).

نویسندگان [English]

  • gholamali moghadam 1
  • nabiyollah sadrifar 2

1 Department of Philosophy and Philosophy Department, Department of Islamic Sciences, Mashhad, Mashhad.

2 Assistant Professor of Islamic Education Department at , Payame Noor University, Iran

چکیده [English]

Analysis and جمع‌بندی of "I Non - سو" on the miracle of iodine - Hazrat bin Moses (RA).
the teachings of the qur ' an have different degrees in appearance and culture, so that commentators face numerous layers of understanding of the quran. Due to this, over 14 centuries of the Holy Koran's decline, the scripture is still fresh, consisting of great and new themes and, as he told them, he will always be fresh. The interpretation of "I," which was mentioned in some verses of the Holy Quran, is a proof of this diversity of understanding. Most commentators have described the restraint as internally and ناظر as برص and پیسی, or loss in the hands of Moses, others on the outside, relating to the negation of the other. the question of the research is whether to explain and analyze the most important points of view, a consensus is presented for the proposed views on this issue. In this paper, we analyze the perspectives on a comprehensive view among them, and have shown evidence that this sum can take the majority of views within its origin. The research hypothesis is due to the question that "Sue" includes all the losses of the ها to the آورنده, the بیننده, and even the اوهام of the viewer, and is not a conflict between internal and external attitudes in this

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yad Bayda
  • Miracles of the Prophets
  • verse 22 of Surah Taha
  • verse 12 of Surah An-Naml