نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

چکیده

شناخت جایگاه ائمه(ع) بر تمامی مسلمانان ضرورت دارد. برخی مانند غلات در مورد ایشان دچار غلو شده‌اند. از طرف دیگر نباید دچار تفریط شده و مقامان ائمه(ع) را انکار کرد. عبارت والناس بعد صنائع لنا که در نامه‌ی 28 نهج‌البلاغه به کار رفته است بیانگر فضیلتی برای ائمه(ع) است. اغلب شارحین[1] صنائع را در این عبارت پرورش‌یافته معنا کرده‌اند. برخی نیز آن را ساخته‌شده ترجمه کرده‌اند[2]. تعبیر دوم غلوآمیز به نظر می‌رسد. این پژوهش برای فهم معنای صحیح این عبارت که به شناخت ائمه(ع) و فضائل آنان کمک می‌کند انجام شد. به این منظور با روش توصیفی تحلیلی عبارت ازنظر لغوی و قواعد عربی، خانواده‌ی حدیثی، قواعد حکمی و فضای مکاتبات حضرت علی(ع) و معاویه بررسی شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تعبیر دوم به‌طورکلی نمی‌تواند غلط باشد و با عقاید غلات متفاوت است؛ اما در اینجا این معنا مدنظر حضرت علی(ع) نبوده است؛ زیرا ایشان در صحبت با معاویه مفاهیم تکوینی به کار نمی‌بردند؛ چون پذیرش یا عدم پذیرش آن تأثیر چندانی ندارد و صرفاً ائمه(ع) را انسان‌هایی دوست‌داشتنی نشان داده و مدح آنان را به دنبال دارد. بلکه در مکالمه با او مفاهیم تشریعی و تربیتی را مطرح می‌کردند که دانستن آن برای مخاطب مسئولیت به همراه دارد؛ چراکه ائمه(ع) برای دستگیری از مردم آمده‌ و برای این کار جان خود را فدا کرده‌اند. لذا تعبیر اول برای این عبارت مناسب‌تر است. این سبک نگاه تربیتی به روایات ائمه(ع) در شروح موردنیاز است و می‌تواند روایات ائمه(ع) را به نکات کاربردی برای زندگی تبدیل نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the Meaning of the Word Sanaea in the Phrase and the People after Are our Sanaea in Letter 28 of Nahj-Al-Balage

نویسندگان [English]

  • zahra saadatpour 1
  • mahdi motia 2

1 University of Esfahan

2 Faculty of Quran and Hadith Sciences, University of Isfahan

چکیده [English]

It is necessary for all Muslims to know the position of the Imams. Some have exaggerated about him. Some have also gone astray and have denied some virtues of the imams. The phrase people are our creation, which is used in the letter 28 of Nahj-al-Balaghah, expresses a virtue for the Imams. Most commentators have interpreted the terms in this cultivated phrase. Some have translated it as made. The second interpretation seems exaggerated. This research was conducted to understand the correct meaning of this phrase which helps to know the Imams and their virtues. For this purpose, with a descriptive-analytical method, in terms of lexicon and Arabic rules, the correspondence of Imam Ali (AS) and Mu'awiyah, the hadith family, and the rules of jurisprudence were examined. Studies show that the second interpretation, in general, can not be wrong and is different from the idea of Exaggerating, but here this meaning has not been considered by Imam Ali (AS). Because he did not use evolutionary concepts in his conversation with Mu'awiyah, because accepting or not accepting it has little effect and only shows the Imams as lovable human beings and seeks their praise. Rather, in conversation with him, they introduced legislative and educational concepts that the audience's responsibility to know. Therefore, the first interpretation is more appropriate for this phrase; because the Imams have come to arrest and have sacrificed their lives for this. This style of educational look at the narrations of the Imams is required in the explanations and can turn the narrations of the Imams into practical points for life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hazrat Ali (AS)
  • Nahj al-Balaghah
  • Breeding
  • industries Virtue
قرآن کریم ترجمه ابوالفضل بهرام‌پور
رضی. (1390 ش). نهج‌البلاغه، علی شیروانی، چاپ اول، قم، دفتر نشر معارف.
ابراهیمی دینانی، غلامحسین. (1370 ش). قواعد کلی در فلسفه اسلامی، چاپ دوم، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
ابن ابی الحدید معتزلی. (1395 ش). منتخب شرح نهج‌البلاغه، محمودرضا افتخارزاده، تهران، رسالت قلم.
‌ابن‌سینا. (1375 ش). الاشارات و التنبیهات، ج 3، خواجه نصیرالدین طوسی، چاپ اول، قم، انتشارات نشر البلاغه.
ابن فارس، احمد بن حسین. (1404 ق). معجم مقاییس الغه، قم، مکتبه الاعلام الاسلامی.
ابن میثم. (1375 ش). ترجمه شرح نهج‌البلاغه، ج 4 و 5، مشهد، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی.
ابی المعالی صدرالدین محمدبن اسحاق قونوی. (بی‌تا). مفتاح الغیب، میرزا هاشم اشکوری. امام خمینی، سید محمد قمی، حسن زاده آملی. (بی‌تا). تصحیح و مقدمه محمد خواجوی، چاپ اول، تهران، انتشارات مولی.
جوهری، اسماعیل بن حماد. (1407 ق). صحاح الغه، بیروت، دارالعلم للملایین.
حر عاملی، محمد بن حسن. (بی‌تا). تفصیل وسائل الشیعه، ج 11، بیروت، انتشارات الامیره.
دیلمی، حسن بن محمد. (1376 ش). ارشاد القلوب، ج 2، علی سلگی نهاوندی، چاپ اول، قم، انتشارات ناصر.
دیلمی، حسن بن محمد. (1412 ق). ارشاد القلوب الی الصواب، ج 2، چاپ اول، قم، انتشارات الشریف الرضی.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (1412 ق). مفردات فی غریب القرآن، دمشق، دارالعلم.
شرتونی، رشید. (1387 ش). مبادی العربیه، ج 4، چاپ پنجم، قم، انتشارات دارالعلم.
شهیدی، جعفر. (1378 ش). ترجمه نهج‌البلاغه.
صدرالدین محمد شیرازی. (بی‌تا). الحکمه المتعالیه فی اسفار العقلیه الاربعه، ج 4 و 7، تهران، انتشارات مصطفوی.
صدرالمتالهین شیرازی. (1371 ش). مفاتیح الغیب یا کلید رازهای قرآن، محمد خواجوی، چاپ دوم، بی‌جا، انتشارات مولی.
صدوق، محمدبن علی بن بابویه. (1394 ش). متن و ترجمه‌ی توحید صدوق، اصفهان.
طاهری، حبیب الله. (بی‌تا). تحقیق پیرامون ولایت فقیه، دفتر انتشارات اسلامی، مرکز پژوهشی مبنا.
طبرسی، ابومنصور احمدبن علی. (1386 ق). الاحتجاج، نجف اشرف، مطبعه نعمان.
طوسی. (1411 ق). الغیبه، قم، موسسه معارف اسلامی.
فارابی، محمد بن محمد. (1390 ش). رسائل فلسفی فارابی، سعید رحیمیان، چاپ دوم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
فراهیدی، خلیل‌بن احمد. (1409 ق). کتاب العین، ج 1، چاپ دوم، قم، انتشارات هجرت.
فیروزآبادی، مجدالدین. (بی‌تا). قاموس المحیط، بی‌جا، بی‌نا.
قمی، عباس. (1388 ش). مفاتیح الجنان، چاپ پانزدهم، قم، انتشارات آئین دانش.
قیصری، داوود بن محمود، 1370 ش). شرح فصوص الحکم ابن عربی، چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر.
کلینی، محمدبن‌یعقوب. (بی‌تا). اصول کافی، ج 1 محمدباقر کمره‌ای، تهران، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.
کلینی، محمدبن‌یعقوب. (1348 ش). اصول کافی، ج 1، سیدجواد مصطفوی، تهران، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.
مجلسی، محمدباقر. (بی‌تا). بحارالانوار، ج 1 و 39، تهران، انتشارات اسلامیه.
محی الدین، ابن عربی. (بی‌تا). فتوحات مکیه، بیروت، انتشارات دار صادر
مکارم شیرازی، ناصر. (1392 ش). پیام امام امیرالمؤمنین علیه السلام، ج 9 و 10، چاپ چهارم، قم، انتشارات امام علی‌بن‌ابی‌طالب.
نواب لاهیجی. (بی‌تا). شرح نهج‌البلاغه، تهران، انتشارات اخوان کتابچی.
هاشمی، محمدتقی. (1396). ولایت تکوینی و تشریعی ازنظر امام رحمه الله، پرتال امام خمینی، کد 156641.
References
Holy Quran translated by Abulfazl Bahrampour
Abi al-Ma'ali Sadr al-Din Mohammad bin Ishaq Qonavi. (N.D.). Miftah al-Ghaib, Mirza Hashem Ashkuri, Imam Khomeini, Seyyed Mohammad Qomi, Hassanzadeh Amoli, proofreading and introduction by Mohammad Khajawi, first edition, Tehran, Molly Publications. [In Persian].
Deilami, Hassan bin Mohammad. (1997). Irshad al-Qulob, Vol. 2, Ali Selgi Nahavandi, first edition, Qom, Nasser Publications. [In Persian].
Deilami, Hasan bin Muhammad. (1991). Irshad al-Qulob al-Sawab, vol. 2, first edition, Qom, Al-Sharif al-Razi publications. [In Arabic].
Ebrahimi Dinani, Gholamhossein. (1991). General Rules in Islamic Philosophy, second edition, Tehran, Elmi Farhangi Publications. [In Persian].
Farabi, Mohammad bin Mohammad. (2011). Philosophical Letters of Farabi, Saeed Rahimian, second edition, Tehran, Scientific and Cultural Publishing Company. [In Persian].
Farahidi, Khalil bin Ahmad. (1988). Kitab al-Ain, vol. 1, second edition, Qom, Hijrat Publications. [In Persian].
Firouzabadi, Majdaldin. (N.D.). Al-Muhait Dictionary, N.P. [In Arabic]
Hashemi, Mohammad Taqi. (2017). The formative and legislative guardianship according to Imam, may God have mercy on him, Imam Khomeini portal, code 156641. [In Persian].
Hor Ameli, Mohammad Bin Hasan. (N.D.). Details of Wasal al-Shia, Vol. 11, Beirut, Al-Amira Publications. [In Arabic].
Ibn Abi al-Hadid Mu'tazili. (2016). Selected commentary on Nahj al-Balagha, Mahmoudreza Eftekharzadeh, Tehran, Resalat-e Qalam. [In Persian].
Ibn Sina. (1996). Warnings and Warnings, Vol. 3, Khwaja Nasir al-Din Tusi, first edition, Qom, Al-Balagha Publishing House. [In Persian].
Ibn Faris, Ahmad Ibn Hossein. (1983). Ma'jam Maqais Al-Gha, Qom, School of Islamic Studies. [In Persian].
Ibn Meitham. (1996). Translation of Sharh Nahj al-Balagha, vol. 4 and 5, Mashhad, Astan Quds Razavi Research Foundation. [In Persian]
Johari, Ismail bin Hammad. (1986). Sahah Al-Gha, Beirut, Darul Elm al-Malayan. [In Arabic].
Koleini, Mohammad Bin Yaqub. (N.D.). Usul Kafi, Volume 1, Mohammad Baqer Kamarehie, Tehran, Office of Islamic History and Education Studies. [In Persian].
Koleini, Mohammad bin Yaqub. (1969). Usul Kafi, Volume 1, Seyyed Javad Mostafavi, Tehran, Office of Islamic History and Education Studies. [In Persian].
Majlesi, Mohammad Baqer. (N.D.). Bihar al-Anwar, Vol. 1 and 39, Tehran, Islamia Publications. [In Persian].
Mohi al-Din, Ibn Arabi. (N.D.). Fatuhat Makiyah, Beirut, published by Sader. [In Arabic].
Makarem Shirazi, Nasser. (2013). Message of Imam Amir al-Mominin, peace be upon him, vol. 9 and 10, 4th edition, Qom, Imam Ali Ibn Abi Talib Publications. [In Persian]
Navab Lahiji. (N.D.). Commentary on Nahj al-Balagha, Tehran, Akhavan Ketabchi Publications. [In Persian]
Qomi, Abbas. (2009). Mafatih al-Janan, 15th edition, Qom, Aien Danesh Publishing House. [In Persian]
Qeysari, Dawood bin Mahmud. (1991). Sharh Fusus al-Hakm Ibn Arabi, first edition, Tehran, Amir Kabir Publishing House. [In Persian]
Ragheb Esfahani, Hossein bin Muhammad. (1991). Mufardat Fi Gharib al-Qur'an, Damascus, Darul Elm. [In Arabic]
Razi. (2011). Nahj al-Balagha, Ali Shirvani, first edition, Qom, Ma'arif Publishing House. [In Persian]
Shertouni, Rashid. (2008). Mabadi al-Arabiya, vol. 4, fifth edition, Qom, Dar al-Elm Publishing House. [In Persian]
Shahidi, Jafar. (1999). translation of Nahj al-Balagha. [In Persian]
Sadr al-Din Mohammad Shirazi. (N.D.). Al-Hikma al-Mutaaliyyah fi Isfar al-Uqliyyah al-Arbaeh, Vol. 4 and 7, Tehran, Mostafavi Publications. [In Persian]
Sadr al-Maltahin Shirazi. (1992). Mufatih al-Ghaib or the key to the secrets of the Qur'an, Mohammad Khajawi, second edition, N.P., Moli Publications. [In Persian]
Sadouq, Mohammad Bin Ali Bin Baboyeh. (2015). text and translation by Toheed Sadouq, Isfahan. [In Persian]
Taheri, Habibullah. (N.D.). Research on religious jurisprudence, Islamic Publications Office, Mabna Research Center. [In Persian]
Tabarsi, Abu Mansour Ahmed bin Ali. (2007). Al-Ihtjaj, Najaf Ashraf, Na’man Press. [In Arabic]
Tusi. (1990). Al-Ghaibah, Qom, Institute of Islamic Studies. [In Persian]