نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان) اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان) اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار زبان‌های خارجی و مطالعات بین فرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام، اصفهان، ایران

چکیده

مفهوم قسم و سوگند در قرآن کریم از مسائل مهمی است که باید با استفاده از دانش معناشناسی شناختی موردبحث قرار گیرد. در این تحقیق از نظریه استعاره مفهومی و طرح‌واره‌های تصوری بر پایه مقوله حجمی استفاده می‌شود. هدف از تحقیق حاضر درک عمیق و جامع از مفهوم سوگند در قرآن کریم با توجه به روشی علمی در مطالعات تفسیری مدل مفهوم‌سازی قرآن می‌باشد. این نوشتار که نتیجه یک پژوهش است ازنظر هدف کاربردی است و از جهت سطح تحلیل برخوردار از ماهیتی توصیفی- استنباطی و از جهت روش به روش کتابخانه متکی است. جمع‌آوری داده‌های موردنظر از طریق فیش می‌باشد. ابتدا موارد استعمال سوگندها در قرآن کریم استخراج شده است و بعد بر مبنای مقوله حجمی موردبررسی قرار می‌گیرد. نتیجه حاصل از تحقیق این شد که در مفهوم‌سازی سوگندهای قرآن کریم، کتاب قرآن و عقل نمادی برای هدایت معنوی در تاریکی‌های جهل و گمراهی هستند که انسان خسران زده نشود. خورشید و ستارگان آسمان در تاریکی‌های دریا و خشکی هدایت‌کننده حسی هستند تا انسان به سمت حق خروج کند؛ و اگر انسان باوجود همه نمادهای هدایتی ملموس و دیدنی، به سمت نور نرود؛ ظلمت و تاریکی ظلالت، این قبیل افراد را فرا می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Understanding the Effect of Swearing in the Guidance System Based on the Containment Category in the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Davood Ebrahimpoor 1
  • Majed Najarian 2
  • Mehdi Habibolahi 3

1 PhD Student of Quran and Hadith Sciences, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor of Foreign Languages and Intercultural Studies, Bagher al-Uloom University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The concept of swearing in the Holy Quran is one of the important issues that should be discussed using the knowledge of cognitive semantics. In this research, conceptual metaphor theory and conceptual schemas based on volume category are used. The aim of the current research is to have a deep and comprehensive understanding of the concept of swearing in the Holy Quran according to a scientific method in interpretive studies of the Quran's conceptualization model. This article, which is the result of a research, is practical in terms of its purpose and has a descriptive-inferential nature in terms of the level of analysis, and relies on the library method in terms of method. First, the use of oaths in the Holy Quran is extracted and then it is analyzed based on the volume category. The result of the research was that in conceptualizing the oaths of the Holy Qur'an, the book of the Qur'an and the intellect are a symbol for spiritual guidance in the darkness of ignorance and misguidance so that man does not lose. The sun and the stars of the sky in the darkness of the sea and the land are sensory guides for man to go towards the truth. And if man hides the truth despite all the guiding symbols; God will fill hell with such people.

Introduction

The Holy Quran is a book of guidance and conceptualization for humans; considering that the Holy Qur'an is for man and based on his perceptual system, and the concept of guidance is an abstract concept, in order to conceptualize guidance, it is necessary to examine other concepts that are tangible and imaginable and a basis for the perception of other concepts and can be investigated in the new knowledge of semantics.
Among the new knowledge, which does a better conceptualization is cognitive semantics. Calling this new semantics, which is the result of the efforts of the old semantics and its continuation, in the service of the Qur'an and religious thinking, leads to achievements that are useful in the analysis of this heavenly book and one of its most frequent interpretations, which is oaths. And it can fix and correct the defects of the old semantics and provide new solutions.
Cognitive semantics examines the relationship between the conceptual system and the semantic structure encoded in language. In the analysis of Quranic interpretations, cognitive semantics is used a lot; the cognitive semantics of the Quran is, in a sense, an attempt to reach the cognitive map of this heavenly book. The semantics of the Qur'an are more fundamental than the interpretations; in semantics, the general framework governing the meanings of the verses is systematically examined.

Literature Review

Studies have been conducted on "Qur'an oaths" and "Cognitive Semantics"; the most important ones are mentioned in this section:
In a research titled "Research on the Oaths of the Holy Quran" by Mina Kamai in 1377, an attempt has been made to prove and emphasize the three principles of Monotheism, Prophethood, and Resurrection, and the relationship between "divided by and divided by" has been explained.
Regarding semantics, in the same year, Shirinpour Ebrahim and colleagues presented the concept of "insight" in the language of the Qur'an in the framework of cognitive semantics in Volume 2 of the Journal of Linguistic Research. Also, in an article entitled "Historical and Cultural Debates and Semantics of Holy Qur'an Oaths", Ahmad Paktachi researched in the Journal of Historical Studies of the Qur'an and Hadith No. 60 in 2015. In this article, the meaning of swearing is investigated with a combination of historical semantics and cultural semantics methods.
In a research in 2015 entitled "Cognitive Analysis of the Conceptual Structure of the Qur'an in the Framework of Foucault's Theory of Mental Spaces", Naghizadeh studies the conceptual structure of the Holy Qur'an within the scope of the fifteen-second parts, in order to evaluate its effectiveness in explaining the conceptual structures of the Qur'an; Fatemeh Abadi also wrote an article entitled "Conceptualization of Satan's/Iblis' influence in the system of guidance/misguidance based on the category of movement in the Holy Quran: a cognitive approach" in 1400.
In the aforementioned works, the historical debates of the word oath or the wisdom of oaths have been briefly examined, and no independent research has been conducted on the semantics and imaginary designs of oaths.

Methodology

 This writing, which is the result of research, is practical in terms of its purpose, has a descriptive-inferential nature in terms of the level of analysis, and relies on the library method in terms of method. Collecting the desired data is through the receipt.

Conclusion

In this research, an attempt was made to conceptualize the effect of the oaths of the Qur'an in the guidance system based on the volume category, in the verses of the Holy Qur'an including 167 events in 142 verses of 54 surahs. The result of the research was that:
1- The volumetric category is one of the types of conceptual schemas that are the most important foundations of the conceptual structure of the oaths of the Qur'an.
2- According to the frequency of schemas, 33% of the oath verses have a volume schema, of which 10 of them are used with the letter "fi" which indicates a volume schema.
3- The letter "Fi" in the words "Raqqi Manshur, Dhi Hajr wa Qol, Sakrathem wa Aymankom" and the names "Al-Shams, Al-Mashareq, Al-Maghreeb, Al-Samaa, Mawaqee Al-Njoom and Al-Balad Al-Ama" "min" and also the verbs "tahaha, liyakhrujun", "Tajalli" and "Seji" indicate the volumetric schema.
4- According to the many examples that God has used imaginary schemas in the oaths of the Holy Quran, in fact, he has made the human mind embody things that he has not seen with his eyes, and with concrete and everyday examples, he helps to better understand the verses for man.
5- The use of imaginary designs is a step to advance and methodize the interpretation of the verses of the Holy Qur'an and has facilitated the conceptualization of the words of the Qur'an.
6- There is a connection and proportionality between the oaths of the Qur'an and its answer, which is more visible in some verses with volumetric patterns.
7- Volumetric schemas of "Al-Shams", "Al-Mashareq and Al-Maghrib", "Al-Samma", "Mawaqi'e Al-Nujjoom" and "This Country" are nominal symbols that depict the celebration of holy and honorable things.
8- In conceptualizing the oaths of the Holy Qur'an, the book of the Qur'an and the intellect are a symbol for spiritual guidance in the darkness of ignorance and misguidance so that man does not lose. But in the conceptualization based on the volumetric schemas of the oaths of the Holy Quran, the sun and the stars of the sky in the darkness and the sea and the land are sensory guides so that man can be guided towards the truth and the symbols of guidance on earth and the place of revelation. Man should go to the right. And if a person does not go towards the light despite all the tangible and visible guiding symbols, darkness covers such people and covers them with the rust of ignorance and stupidity, false darkness.
9- In explaining the relationship between the volume schemas of the verses and the system of guidance, based on what was mentioned in this research, there is a comprehensive picture of the effect of swearing in the guidance of humans affected by the sensory system and as a result, perceptible to the audience of the Qur'an. Perhaps it has been less noticed by the commentators. In all cases related to oaths, as an effective factor in guiding people, visual schemas remove doubt from God's true word and make it more manageable. And it causes people who are less talented and capable to accept the right to be guided to the light of guidance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword Oath
  • Holy Quran
  • Guidance System
  • Containment
قرآن کریم ترجمه مکارم شیرازی
آبادی، فاطمه و فتاحی‌زاده، فتحیه و افراشی، آزیتا. (1400). مفهوم‌سازی تأثیر شیطان/ابلیس در نظام هدایت/ضلالت برمبنای مقوله حرکت در قرآن کریم: رویکرد شناختی، زبان پژوهی، دوره 13، شماره 40.
آلوسی، سید محمود. (1426 ق). روح المعانی، قاهره، دارالحدیث، بی‌چا
بن علی، سلیمان. (بی‌تا). من اسرار القسم فی القرآن الکریم، جامعه‌ام القری لعلوم الشریعه و اللغه العربیه و آداب‌ها، ج 19
پاکتچی، احمد. (1395). بحث‌های تاریخی و فرهنگی و معناشناسی قسم‌های قرآن کریم، مطالعات تاریخی قرآن و حدیث.
پور ابراهیم، شیرین، ارسلان گلفام، فردوس آقا گلزاده، عالیه کردزعفرانلو. (1390). بررسی مفهوم «بصیرت» در زبان قرآن در چارچوب معنی‌شناسی شناختی، پژوهش‌های زبان‌شناسی، ش 2.
توکل نیا، مریم، ولی اله حسومی. (1395). بررسی طرح‌واره‌های تصویری حرف «فی» در قرآن با تکیه بر نظریه جانسون در معناشناسی شناختی، تفسیر پژوهی، ش 5.
رازى، حسین بن على (ابوالفتوح). (1408 ق). روض الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآن، بنیاد پژوهش‌های اسلامى آستان قدس رضوى، مشهد.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (1423 ق). مفردات، بی‌جا، ذوی‌القربی.
روشن، بلقیس و لیلا اردبیلی. (1391). مقدمه‌ای بر معناشناسی شناختی، تهران: انتشارات علم.
سبحانی تبریزی، جعفر. (1378). الاقسام فى القرآن الکریم، قم: مؤسسة امام صادق (علیه‌السلام).
شاملی، نصرالله؛ محمدرضایی، علی. (۱۳۹۰). بلاغت سوگند در قرآن کریم، پژوهش‌های اسلامی ، ش ۷.
صفوی، کورش. (1383). درآمدی بر معنی‌شناسی، نشر سوره مهر، تهران.
طباطبایی، سید محمدحسین. (1417 ق). المیزان فی تفسیر القرآن، قم، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه.
طبرسی، فضل بن حسن. (1372). مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات ناصرخسرو.
فراهیدی، خلیل‌بن احمد. (1405 ق). کتاب العین، قم، دارالهجره.
فروهر، نصرت‌الله. (1390). نگاهی به پیشینه سوگند و تقدس، ره‌آورد گیل، بهار و زمستان 1390، شماره 16 ـ 17.
قائمی نیا، علیرضا. (1390). معنی‌شناسی شناختی قرآن، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
کمایی، مینا. (1377). پژوهشی در سوگندهای قرآنی، انتشارات پیام آزادی.
مکارم شیرازی، ناصر. (1374). تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
نجفی، محمدحسن. (1981 م). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
نقی زاده، محمود و غلامحسن اورکی. (1395). تحلیل شناختی ساختار مفهومی قرآن در چارچوب نظریه فضاهای ذهنی فوکونیه، ذهن.
نیلی پور، رضا. (1394). زبان‌شناسی شناختی، دومین انقلاب معرفت‌شناختی در زبان‌شناسی، تهران، هرمس.
نیلی پور، مریم، علیرضا قائمی نیا، شعبان نصرتی. (بی‌تا). کاربست نظریه پیش نمونه و شبکه شعاعی در معناشناسی شناختی تقوا در قرآن، ذهن.
ویسی، الخاص، فاطمه دریس. (1398). بررسی تطبیقی رویکرد معناشناختی مفسرین و رویکرد زبان‌شناسی شناختی در درک آیات مرتبط با سوره‌های مکی و مدنی، پژوهش‌های ادبی قرآنی، ش 2.
یگانه، فاطمه، آزیتا افراشی. (1395). استعاره‌های جهتی در قرآن با رویکرد شناختی، جستارهای زبانی، ش 5.
 Abadi, Fateme, (2021), conceptualizing the influence of Satan Iblis in the system of guidance in the Holy Quran with a Cognitive approach, Journal of Language Research, (10), 258-282
Afrashi, A. (2016). Introducting cognitive semantics. Tehran: Institute for Hummanities & Cultural Studies.
Al-Farahidi, Kh. (1986). Al-Ayn. Qom: Hejrat
Ali, J. (1993). Al-Mufasal of Arabs history in the Pre-Islamic period. Baghdad:Baghdad University
Aloosi, Mahmood, (2005), Roohalmani, Ghahere, Daralhadith.
Al-Raghib al-Isfahani, H. (1992). Mufradat alfaz al-Quran. Beirut: dar al-ghalam.
Benali, Soleyman, (n.d). Men Asrar of "oath" in the Holy Quran, Om Alghora University, 19.
Foroohar, Nosratalah, (2012), Oath and Holy Research, Journal of Rahavard.
Ghaeminia, Alireza, (2012), Cognitive semantics Quran, Islamic Thought Culture Research Institute.
Ghosil Johnson, M. (2005). The philosophical significance of image schemas. In B. Hampe (Ed.), From perception to meaning: Image schemas in cognitive linguistics. Berlin: Mouton de Gruyter.
Kamai, Mina, (1999), Research in the Quran Oath, Payame Azadi.
Lakoff, G., & Nunez, R. (2017). Where mathematics comes from: How the embodied mind brings mathematics into being? (J. Mirzabeigy, Trans.), Tehran: Agah [In Persian]
Makarem-shirazi, A. (2010). Nemone. Tehran: Daroalkotob
Mandler, Jean Matter; (2004). The foundations of mind: Origins of conceptual thought; New York: Oxford University Press.
Mandler, Jean. (n.d).  Matter & Cristobal Pagan Cánovas; "On defining image schemas"; Language and Cognition, Vol.6.
Nagizadeh, Mahmood, (2017), Analysis of the conceptual structure of the Quran fookoonie, Journal of mind.
Najafi, Mohamadhasan, Javaheralkalam, (1981), Dar Ehya Altorath Alarabi, Beyroot.
Nilipoor, Maryam, (n.d). Cognitive semantics of Taghva in the Quran, Journal of mind.
Nilipoor, Reza, (2016), Analysis cognitive semantics, Hermes, Tehran
Pakatchi, AHMAD, (2017), semantic of Oath in the Holy Quran, Journal of Quran Studies.
Poorebrahim, shirin, (2012), Investigating the concept of "insight" in the language of the Qur'an in the framework of cognitive semantics, Journal of Linguistic research
RAZI, Aboalfotooh, (n.d). Roozaljanan and Roohaljanan in the Holy Quran, Astan Ghods Razavi, Mashhad
Roshan, Belgheis, (2013), cognitive semantics, Tehran: Institute for Alam.
Safavi, Koorosh, (2005), Cognitive semantic, Soore Mehr, Tehran
Shamli, Nasrallah, (2012), Belaghat Oath in the Holy Quran, Journal of Quran Research
Sobhani Tabrizi, gafar, (1999), Al-agsam fi al-Quran, Qom, Institute of Imam sadiq (peace be upon her)
Tabatabai, M. H. (1997). Al-Mizan fi tafsir al-Quran. Qom: Jami'a-yi Mudarrisin-I Hawza-yi 'Ilmiyya-yi Qom [In Arabic].
Tabresi, Fazl, (n.d). Majma Albayan in the Holy Quran, Naser Khosrov, Tehran
Tavakolnia, Maryam, (2017), Image schema in Quran, Journal of interpretation.
Veysi, Alkhas, (2020), Analysis of the conceptual structure, Journal of the Quran Adabi Research
Yeghane, Fateme, (2017), Orientational metaphor in the Holy Quran with a Cognitive semantic, Journal of Language Research.