نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی انشگاه علوم پزشکی بابل

چکیده

یکی از مباحث بنیادین در روش تفسیر قرآن به قرآن این است که این روش بر دولت رفیع آیات بنا شده و تلاش مفسّر در این روش تفسیری آن است تا‌ آیات قرآن را از درون قرآن مجید و با تکیه بر آیات دیگر تفسیر نمایند و بر این اساس، برخی از مفسّران مدّعی بی‌نیازی به هرآنچه غیر قرآن است و «قرآن بسندگی» یا «بسندگیِ متن» در تفسیر قرآن شده‌اند و با چنین پنداری، برخی با حمله به تمامی روایات مجعول و غیر مطمئن خواندن این مجموعه‌ی بزرگ، سنّت را از میدان تفسیر رانده‌اند. رویکرد مفسّران روش تفسیر قرآن به قرآن نسبت به ارزش سنّت و روایات معصومان (علیهم السّلام) در عرصه-ی تفسیر یکسان نیست، اگرچه در روش تفسیری مشترک هستند، امّا رویکرد آنان به ارزش روایات صحیح می-تواند چگونگی تعامل آنان با روایات را رقم زند که با مطالعه و پژوهش در آثار تفسیری مفسّران معاصر این نکته بخوبی قابل مشاهده است. تلاش این نوشتار آن است تا با معرّفی روش تفسیر قرآن به قرآن، جایگاه روایات را در این روش تفسیری و رویکرد مفسّران قرآن به قرآن بدان را ژرفکاوی نماید و اینکه آیا مفسّران در تفاسیر خود بدین روش از روایات بهره جسته‌اند یا خیر؟ که به این نکته‌ی مهم دست یافته است که بسیاری از مفسّران این روش، از روایات در تفاسیر خود بهره جسته‌اند و جایگاه روایات در نگاه آنان متفاوت است؛ یعنی برخی تنها به عنوان شاهد صحّت تفسیر خویش بدان استناد کرده‌اند و برخی هم هیچ اقبالی بدان نداشته‌اند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Place of Sunna in Exegetic Interpretation of the Qur'an by the Qur'an

نویسنده [English]

  • behrouz yadollah pour

چکیده [English]

One of the fundamental issues in exegetic interpretation of the Qur'an by the Qur'an is that this method of interpretation is based upon Quranic verses and the exegetist has to interpret the verses based on other verses; therefore, some exegetists, in their act of interpreting the Qur'an, claim independence from anything other than the Qur'an itself and advocate "Qur'an- adequacy" or "text-adequacy". With such a view about interpretation, some have attacked all fabricated narrations and see this large collection of narrations as invalid, and thus set aside sunna (normative custom of the Prophet) in the field of interpretation. The exegetists who interpret the Qur'an by the Qur'an have different attitudes toward the value of sunna and the narrations of the immaculate Imams (PBUT) in the field of interpretation. Although they have a similar interpretive methodology, their approach to the value of sound narrations can affect their interaction with narrations; examination of the interpretive works of contemporary exegetists shows this clearly. The present paper introduces the exegetic interpretation of the Qur'an by the Qur'an, examines the place of narrations in this method of interpretation and the approach of exegetists toward this method. In the next part, the paper tries to find out whether the exegetists have relied on narrations in their interpretations or not. The answer to this question is that most of the exegetists who use this method of interpretation have made use of narrations, but with differing approaches: some have employed narrations only to lend credence to their interpretation and others have ignored them altogether.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exegetic interpretation of the Qur'an by the Qur'an
  • the place of narrations
  • text adequacy
  • narrations of multiple attestation
  • sunna
  • the approach of the exegetist