نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

«توصیف أثری قرآن» دانش مستقلّی است که موضوع آن، روایات معصومین(ع) در بیان توصیفی آیات وسوره‌های قرآن است. این روایات را می‌توان به دسته‌های مختلف تقسیم کرده و مورد مطالعه قرار داد. دسته‌ای از این روایات توصیفی، مربوط به بیان تفضیل‌هاو برتری‌هایی است که برخی از آیات قرآن بر آیات دیگر پیدا کرده‌اند. براساس این دسته از روایات، معلوم می‌شود که برخی از آیات قرآن از لحاظ مقصود یا مضمونی خاص، بر آیات دیگر قرآن برتری دارند. مجموعه‌ی این دسته از روایات را می‌توان با عنوان «تفضیل أثری آیات قرآن» شناخت و آن را به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم دانش «توصیف أثری قرآن» محسوب کردکه در مقاله‌ی دیگری در شماره‌ی سوم این نشریه و با عنوان «درآمدی برنظریّه‌ی توصیف أثری قرآن» به آن پرداخته شد. امّا در این مقاله سعی براین است که ضمن بیان و جمع‌آوری اَهمِّ این دسته از روایات تفضیلی به بررسی اجمالی سند و دلالت آنها پرداخته شود و به یک سؤال مقدّر، که همان وجه تفضیل و برتری آیه‌ا‌ی از قرآن بر آیات دیگر است، پاسخ داده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact Superiority among Verses of the Qur’an

نویسنده [English]

  • hamidreza basiri

چکیده [English]

‘Impact description of the Qur’an’ is an independent science whose subject of investigation are narrations by the Shi‘a Fourteen Infallibles on the descriptive explanation of the verses and chapters of the Qur’an. These descriptive narrations can be classified into different types and then studied. One type consists of those which explain the superiority that some verses have over others, either because of certain purposes they imply or due to their theme. This set of narrations can be referred to as ‘impact superiority of the verses of the Qur’an’ and regarded as one of the important topics of the science of ‘the Impact Superiority of the Verses of the Qur’an’ as was discussed in a paper entitled ‘An introduction to the theory of the impact superiority of the Qur’an’ published in the 3rd issue of this journal. The present paper, however, seeks to collect and present the most important preferential narrations and briefly examine their documents and references, as well as to provide an answer to the inevitable question as regards the justification for the superiority of some verses over other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Qur’an
  • Verse
  • chapter
  • Description
  • preference