نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه مدنی آذر باییجان

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سخن‌گفتن از نعمت‌های الهی برای انسان است تا بدین‌وسیله امتیازش از دیگر موجودات مشخّص گردد واینامتیازدر سخنوران و شاعران بیشتر خود را نشان می‌دهد؛ زیرا ارزش‌های هر جامعه را با هنر می‌توان زنده نگهداشت و شعر در این میان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. حال اگر شاعران آثار خود را با تعالیم آسمانی عجین سازند، ماندگاری شعرشان بیشتر خواهد بود. بدین‌دلیل است که شاعرانی مثل مولوی، حافظ، سعدی و شهریار از آیات قرآن و احادیث معصومین(ع) جهت بارورکردن کلام خود استفاده کرده‌اند.مقاله‌ی حاضر به تأثیرپذیری شهریار از کلام علی(ع) می‌پردازد که یا با عین عبارت یا به مضمون یا اشاره و تلمیح و غیره خود را نشان داده است. این تأثیرپذیری ریشه در باورهای درونی شهریار و عشق وصف‌ناپذیر او به علی (ع) دارد. شهریار از عشق مجازی به عشق حقیقی رسیده که مصداق بارز و حلقه‌ی اتّصال شهریار به خدا نیز علی(ع) است. در این مقاله اشعاری که شهریار از سخنان امیر بیان برگرفته، با آن سخنان آن حضرت (ع) تطبیق داده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Influence of Imam Ali's Speech on the Life and Poetry of Shahriar

نویسندگان [English]

  • samad abdollahi abed 1
  • enayatollah ghazi shiraz 2

چکیده [English]

The speech is one of God’s gifts bestowed upon human beings by which God has made him superior to other beings. This gift can be seen most eminently in the hands of poets and rhetoricians. Because we can preserve the values of each society through art, poetry, among others, has an outstanding place. Now, when poets use the religious teachings in their works, it helps their poems to endure much longer. For this reason, such poets as Mowlavi, Hafiz, Sa’di and Shahriar have used the quranic verses and religious sayings of the Infallibles to enrich their poetry. This paper investigates the influence of Imam Ali's speech upon Shahriar's poetry. Ths is done either directly through quoting Imam Ali's exact words or indirectly through allusions. This influence has its roots in the indescribable love of Shahriar towards Imam Ali (peace be upon him) and his beliefs in him. Shahriar has reached from a virtual love to a true love and it is Imam Ali through whom Shahriar connects himself to God. In this paper, we compare and contrast those of Shahriar’s poetry mostly taken from the Commander of Expression, Imam Ali, with Imam Ali's speech in Nahj al-Balaghah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali
  • Shahriar
  • poem
  • tradition
  • Nahj al-Balaghah