دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، تابستان 1391، صفحه 9-206