نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشکدة اصول‌الدین، قم، ایران

چکیده

عبارت «ال‌یاسین» بخشی از یک آیة قرآنیاست که فقط یک بار و در آیة 130 سورة مبارکة صافات به کار رفته‌است. مجال تفسیر این آیه با توجه به شرایط ویژة آن، معرکة ارائه و تقابل آرای متفاوت تفسیری است. گروهی از مفسران شیعه بر اساس روایات تفسیری ذیل آیه و اینکه یکی از اسامی پیامبر(ص) «یس» است و احتمالاً برای اثبات فضیلتی برای اهل بیت(ع)، قرائت صحیح آیه را «سلام علی آل‌یاسین» و مراد از این عبارت را اهل بیت پیامبر(ع) دانسته‌اند که طبیعتاً با این فرض، سلام و درود موجود در آیه، مختصّ ایشان خواهد بود. اما گروهی دیگر از مفسران شیعه و اکثر مفسران اهل سنت با توجه به قرینه‌هایی مانند قرائت مشهور، شکل ساختاری کلمه و سیاق و سباق، این واژه را شکل دیگری از واژة الیاس و مراد اصلی از آن را خود حضرت الیاس دانسته‌اند. از آنجا که مهم‌ترین دلیل طرفداران صحّت قرائت به آل‌یاسین که مراد از آن اهل بیت(ع) است، روایات تفسیری ذیل آیه می‌باشد که به صورت جامع بررسی و نقد نشده‌اند، در پژوهش پیش رو برای تبیین و دستیابی به مفهوم و مصداق اصلی عبارت «ال‌یاسین»، با بهره‌گیری از برخی شواهد قرآنی، لغوی و دیدگاه‌های تفسیری، به بررسی و نقد روایات تفسیری ذیل آیه و برخی دیدگاه تفسیری برخی موافقان پرداخته می‌شود و در نهایت، به ضعف و غیر قابل استناد بودن روایات تفسیری و صحّت قرائت آیه به صورت ال‌یاسین که مراد از آن خود حضرت الیاس است، دست خواهیم یافت. در اینکه مفهوم آیه، سلام بر حضرت الیاس باشد، هیچ نفی فضیلتی از اهل بیت(ع) نشده‌است و «آل‌یس» بودن اهل بیت (به معنی اهل بیت پیامبر بودن و جایگاه والای ایشان در نزد خداوند) با استناد به برخی دیگر از آیات قرآنی و شواهد روایی به‌راحتی اثبات می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Research on the Evidence Analysis of "El-yasin" in the Verse 130 in Surah Al-Saffat

نویسنده [English]

  • Majid Chehri

Ph.D. Student of the Quran and Hadith Sciences at Osul Al-Deen College, Qom, Iran;

چکیده [English]

The term "El-yasin" is part of a Quranic verse that it is used only once in verse 130 of Al-Safat Sureh. Due to the Special conditions of this verse, the verse has received many presentations and confrontations of the different interpretive ideas. According to the interpretive narrations of the verse and considering that one of the names of the Prophet is "Yasin", along with proving the virtues of the Ahl al-Bayt (AS), Some Shia commentators believe that the correct reading of the verse is "Salam Ala Ale-Yasyn". Moreover, they believe that the meaning of these words is the Prophet (Pbuh). Naturally, according to this assumption, the greetings in the verse are devoted to the Prophet, but another group of Shia commentators and most Sunni commentators have considered the term as a form of the word Elias based on some pieces of evidence such as the famous reading, the structural form of the word, and Siagh (Register) and Sebagh (Tabdor). Accordingly,they believe that its main purpose is Prophet Elias. Since the main reason for the proponents of the reading accuracy of Ale-Yasin in the meaning of Ahlul Bayt (A) is interpretive narratives of the verse which have not been investigated completely, in this study we have reviewed the expository narrative of the verse and some interpretive views of proponents, using some Quranic and literal pieces of evidence and interpretive views to define and pinpoint the original concept and meaning of the phrase "Al-Yasin". Finally, we have come to the conclusion that the interpretive narratives are weak and unreliable and the accurate reading of the verse is El-Yasin, referring to Prophet Elias. It goes without saying that although the meaning of the verse is peace be upon Elias, no harm can be done to the virtue of Ahl al-Bayt (AS). Importantly enough, the fact that Ahl al-Bayt (AS) are "Ale-Yasin", being Prophet Mohammad’s Ahl al-Bayt and having a high position in the sight of God, can easily be proved by some other verses from the Quran and hadiths.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elias
  • El-Yasin
  • Ale-Yasin
  • Siagh (Register)
  • Different Readings