دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، تابستان 1395، صفحه 1-204 
6. معناشناسی واژة «جهاد» در قرآن کریم

صفحه 129-150

10.22054/ajsm.2017.7457

بیژن کرمی میرعزیزی؛ عسگر بابازاده اقدم؛ شبنم بهرامی؛ زهرا قاسم‌پور گنجه‌لو