نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران

2 استادیار علوم قرآن و حدیث دفتر تبلیغات اسلامی، اصفهان، ایران

3 کارشناسی ارشد تفسیر اثری دانشگاه قرآن و حدیث، قم، ایران

چکیده

کتاب هرمنوتیک قرآنی، طبرسی و مهارت تفسیر قرآن1 اثر برویس فاج (Bruce fudge) از جملة مهم‌ترین آثار خاورشناسان دربارة تفسیر مجمع‌البیان به حساب می‌آید. بررسی کتاب نشان می‌دهد که با وجود ابتکار و تلاش نویسنده در خلق برخی مطالب، کاستی‌ها و اشکالات مهمی نیز به چشم می‌خورد. در این نوشتار، پس از معرفی اجمالی فاج و آثار وی، گزارشی از محتوای کتاب ارائه شده است و در مقام بررسی، آرای وی در دو بخش نقد محتوایی و نقد منابع ارزیابی شده است. بر اساس بخش‌هایی از کتاب، نویسنده بر این باور است که طبرسی آیات قرآنی را مطابق با عقیدة خویش تفسیر کرده است و باورهای وی نقش تعیین‌کننده‌ای در تفسیر مجمع‌البیان دارد. در ادعایی دیگر نیز مجمع‌البیان را رونوشت و کپی‌برداری از تبیان شیخ طوسی دانسته که غالباً همان کلمات با اندک تغییری جایگزین شده‌اند. در این مقاله، به نقد و بررسی ادعاهای مذکور پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reviwing Bruce Fudge’s Qurnic Hermeneutics Al-Tabrisī and the Craft of Commentary

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Mahdavi Rad 1
  • Mahdi Habibolahi 2
  • Saeid Akhondi Yazdi 3

1 Associate Professor of Quran and Hadith Sciences at University of Tehran, Farabi Branch, Qom, Iran;

2 Assistant Professor of Quran and Hadith Sciences at Academic Faculty of Islamic Propagation Office, Isfahan, Iran;

3 M.A. of Work Interpretation at The University of Quran and Hadith, Qom, Iran

چکیده [English]

The book of “Quranic Hermeneutics, Al-Tbrisī and the craft of commentary” written by Bruce Fudge is one of the most important works of orientalists about Majma Al-bayan‘s Tafsir. An Examination of the book indicates that in spite of Fudge‘s innovation and effort in some parts of the book, there are some important problems and faults in it. In this article, after introducing Fudge and his works, we have provided a report on the content of the book. Furthermore, his ideas are evaluated both in terms of content of the book and the references. Given some parts of the book, we believe that Tabarsi has interpreted the Quran verses in accordance with his own ideas and beliefs, and this has been A deciding factor in Majma Al-bayan‘s Tafsir. Moreover, we hold that Majma Al-bayan is simply a copy of Al-Tūsī‘s al-Tibyān with some minor changes of the words. Finally, in this study, the aforementioned claims have been examined. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Majma Al-bayan
  • Al-Tabrisī
  • Bruce Fudge
  • Interpretation
  • Orientalists