دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 1-216 
7. سبک‌شناسی سورة جمعه

صفحه 179-198

10.22054/ajsm.2016.8094

مرتضی سازجینی؛ عباس یوسفی تازه‌کندی