نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی دانشگاه قرآن و حدیث قم، ایران

2 دانش‌آموختة سطح سه حوزة علمیه، قم، ایران

چکیده

برقراری اتحاد، برادری و صلح یکی از ویژگی‌های دین مبین اسلام است. از آن رو، همزیستی مسالمت‌آمیز به عنوان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های زندگی در جوامع اسلامی مطرح است. در این رابطه، تعاملی که بین مسلمانان با اقلیّت‌های دینی بر مبنای قرارداد ذمّه شکل گرفته، از مصادیق مهم صلح‌جویی دین مبین اسلام است. بی‌گمان اثبات ادعای عدالت‌جویی و صلح‌طلبی دین اسلام در برخورد با هم‌پیمانان خود، تنها با اثبات حقوق مسلّم اقلیت‌های دینی در جامعة اسلامی میسّر است. با این رویکرد، مقالة حاضر بر آن است تا با کنکاش در سخنان امام علی(ع) در نهج‌البلاغه به ارزیابی حقوق اقلیّت‌های دینی در جامعة اسلامی بپردازد و اثبات کند کههمزیستی مسالمت‌آمیز با پیروان سایر ادیان و رعایت حقّ حیات جانی و مالی، آزادی اندیشه و بیان، برابری با رعایت اصل ابراز محبت به همة مردم، اصل تساوی در برابر قانون و حقوق اجتماعی و اصل احترام به سنّت‌ها و قوانین دیگر ادیان، یک اندیشة اصیل اسلامی در سیرة آن بزرگوار است و در گفتار و کردار آن حضرت نمایان و مشهود استکه این حسن سلوک و رفتار احترام‌آمیز در ارتباط با همة اقلیت‌ها به‌خوبی تحقق یافته‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Rights of Religious Minorities in Nahjolbalagheh

نویسندگان [English]

  • Hossein Zare 1
  • Rahmatolah Roohi 2

1 Ph.D. Student of Teaching Islamic Theologies, University of Quran and Hadith, Qom, Iran

2 Student of Grade Three of Qom Seminary, Qom, Iran;

چکیده [English]

Making unity, fraternal relation, and peace is one of the features of perspicuous religion of Islam. Therefore, peaceful coexistence is considered as one of the most important factors in Islamic societies. Accordingly, the interaction between Muslims and religious minorities based on Zemmeh Agreement is one of the examples of the peacefulness of the perspicuous religion of Islam. There is no doubt that the only way to prove the justice and peacefulness of Islam is through proving the inalienable rights of the religious minorities.  To this end, the present study tries to evaluate the rights of the religious minorities in Imam Ali (AS)’s Speeches in Nahjolbalagheh, and also proves that having peaceful coexistence with other religion’s followers and their rights of living and making money, freedom of  though and speech, equality based on liking of all of the people, the basis of equality by the law and social rights, and the basis of respecting the traditions and rituals of other religions is the Islamic and original thought of Imam Ali (AS). Moreover, this can easily be found in his speeches and behaviors, and this good behavior and respectful manner in relation with all minorities can be easily observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (AS)
  • Minorities
  • Rights
  • Interaction