دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، زمستان 1395، صفحه 1-190