سرشت و سرنوشت انسان از دیدگاه علامه طباطبائی

محمدحسین بیات

دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، صفحه 7-26

https://doi.org/10.22054/ajsm.2017.8453

چکیده
  شناخت سرشت و فطرت انسانی یکی از مباحث بسیار اساسی قرآن مجید، سنت مأثور، عرفان و فلسفة اسلامی است. با توجه به شناخت فطرت، حقیقت و ماهیت انسان از دیگر انواع حیوانات متمایز می‌گردد. نویسندة مقاله، در این جستار کوشیده تا ماهیّت «سرشت» انسان و چگونگی «سرنوشت» آدمی را از دیدگاه علامه طباطبائی ارائه نماید. علامه در آثار گوناگون ...  بیشتر

مبانی، روش و گرایش تفسیر تسنیم

مریم ایمانی خوشخو؛ زینب تقدسی

دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، صفحه 27-52

https://doi.org/10.22054/ajsm.2017.8454

چکیده
  تفسیر گرانسنگ تسنیم، محصول درس تفسیر ترتیبی قرآن کریم آیت‌الله جوادی آملی در حوزة علمیه قم است که یکی از مهم‌ترین تفاسیر عصر حاضر به شمار می‌آید. از آنجا که شناخت بهتر تفسیر تسنیم، زمینة بهره‌گیری بهتر و تخصصی‌تر از آن را فراهم می‌کند و نیز دستیابی به چگونگی روش فهم قرآن در این تفسیر می‌تواند الگویی برای کارهای تفسیری آینده باشد، ...  بیشتر

سبک‌شناسی لایة ‌واژگانی دعای ابوحمزة ثمالی

حجت اله فسنقری؛ راضیه کارآمد

دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، صفحه 53-72

https://doi.org/10.22054/ajsm.2017.8455

چکیده
  سبک‌شناسی علمی است که به تحلیل و بررسی عناصر سخن می‌پردازد و مختصاتی از متن که متکرر باشد، مدّنظر قرار می‌دهد و از لایه‌ها و جنبه‌های گوناگونی برخوردار است که شناخت نظام واژه‌گزینی و نوع واژه‌های متن یکی از لایه‌های آن است. دعای ابوحمزة ثمالی یکی از دعاهایی است که هم به لحاظ مضمون و محتوا و هم به لحاظ ساختار و ارزش‌های هنری در ...  بیشتر

نظریة تصویب و تخطئه و تأثیر آن بر قرائت‌های مختلف از دین

وحید فضائلی

دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، صفحه 73-92

https://doi.org/10.22054/ajsm.2017.8456

چکیده
  تصویب و تخطئه جزء یکی از احکام و لوازم اجتهاد می‌باشد. از نظر امامیه، امکان تخطئه در اجتهاد وجود دارد، به این دلیل که در واقع، حکم شارع وجود دارد، اما ممکن است مجتهد به حکم واقع نرسد. از نظر اهل تصویب، حکم تمام موضوعات وجود ندارد و در این موارد، امر تشریع به مجتهد واگذار شده‌است. آنچه مجتهد می‌گوید، حکم شارع است و به همین سبب، همیشه ...  بیشتر

رابطة متقابل جامعه و ابتلاءهای اجتماعی پیامبران (تحلیل موردی داستان ابراهیم)

علی راد؛ پریسا عطایی

دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، صفحه 93-116

https://doi.org/10.22054/ajsm.2017.8457

چکیده
  طبق رویکرد قرآن کریم، حیات انسانی آمیخته با آزمون است و تعالی و تکامل انسانی رابطه‌ای متقابل با آن دارد. پیامبران اُسوه‌های عینی ابتلاء‌های الهی بودند و گزارش ابتلاء ایشان در قرآن با گزینشی هوشمندانه انجام شده‌است. برابر فرضیة این پژوهش، پدیداری ابتلای پیامبران رابطه‌ای متقابل با شرایط فردی و اجتماعی آنان دارد. بنابراین، آزمون ...  بیشتر

پژوهشی دربارة تحول مفهوم کلمات در قرآن در مقایسه با فرهنگ جاهلی (مطالعة موردی: واژة «کریم»)

سید محمود طیب حسینی؛ خدیجه بنائی

دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، صفحه 117-140

https://doi.org/10.22054/ajsm.2017.8458

چکیده
  مفهوم «کریم» یکی از مهم‌ترین مفاهیم مورد توجه در فرهنگ عربی، به‌ویژه در دو دورة پیش و پس از ظهور اسلام بوده‌است. تکرار این واژه در قرآن نیز نشان‌دهندة اهمیت آن است. مفهوم واژة «کریم» در عصر جاهلی و پس از نزول قرآن مجید دچار تحول عظیمی شده‌است. در نوشتار حاضر، تحول معنای «کریم» در قرآن، نسبت به دورة پیش از نزول بررسی ...  بیشتر

رویکردی فقه‌الحدیثی بر زیارت جامعة کبیره با تأکید بر تبیین جایگاه اهل بیت(ع)

اصغر طهماسبی بلداجی

دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، صفحه 141-172

https://doi.org/10.22054/ajsm.2017.8459

چکیده
  «زیارت جامعة کبیره» چکیده‌ای از مهم‌ترین متون در راستای امام‌شناسی می‌باشد که امام هادی(ع) به رهپویان امامت و سالکان طریق ولایت آموخته‌است. این زیارت، مضامین عالی و معارف بلند دینی در راستای معرفت به وجود ائمة هدی(ع) می‌باشد که مقام‌ها و فضائلی والا برای ایشان بیان فرموده‌است. ائمه(ع) قابلیت‌ها و کمالاتی دارند که خداوند ...  بیشتر