نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

ترجمه، بازسازی یک کلام در زبان دیگر است، به طوری که تمام معانی و مقاصد صاحب کلام در زبان مقصد بازگو شود. از این رو، متن ترجمه، آیینة تمام‌نمای متن اصلی است. مهم‌تریم مسئله در ترجمه، رعایت اصلی است که مترجم برای جایگزنی معادل واژه‌ها باید در دستور کار خود قرار دهد، به طوری که متن ترجمه، برابر و همسان متن مبدأ باشد. توجه به مؤلفه‌های مختلف معنایی واژه، امری کاملاً ضروری است. هرچند در پاره‌ای از موارد شاید نتوان عملاً به این مقصود دست یافت، اما باید برای یافتن نزدیک‌ترین و دقیق‌ترین معادل، نهایت تلاش خود را به‌کار بست. هدف از این مقاله، پاسخ به این پرسش است که آیا مترجمان کلام وحی، هنگام ترجمه به اجزا و عناصر تشکیل‌دهنده و مؤلفه‌های معنای واژه‌های قرآن در فرایند ترجمه، توجه و دقت داشته‌اند و در ترجمه‌های خود، آن را منعکس کرده‌اند یا نه؟ از این رو، در این مقاله، نگارندگان ترجمة برخی از مترجمان را بر اساس کتب لغت و تفسیر نقد و بررسی می‌کنند. بررسی ترجمه‌های ارائه‌شده بر اساس هفت واژة قرآن کریم از برخی آیات کلام وحی، نشان‌دهندة نبودِ توجه کافی مترجمان به اصل واژه‌یابی‌دقیق و نیز لحاظ نکردن مؤلفه‌های معنایی زبان مبدأ است. همچنین، عموم مترجمان از لایه‌ها و طبقات معنایی که در الفاظ کلام وحی نهفته است، غفلت ورزیده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Words Yazbehoon, Safvan, Nakasoo, Yokhadeoon, Sofha, Yastarkhoon, Hateh Based on Majority of Words

نویسندگان [English]

  • mohammad sharifi 1
  • Houshang Beigi Yarvali 2

1 Assistant Professor of Quran and Hadith, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 M.A of Quran and Hadith, University of Mazandaran, Babolsar, Iran;

چکیده [English]

Translation is a reconstruction of a word in another language in a way that all the meanings and purposes of speakers are conveyed in the target language. Therefore, a translated text is a full-scale mirror of its original text. The most important issue in translation is following the principle that a translator should take into consideration while translating. This should be done in a way that a translated text is equal to its original text. In translation, paying attention to a variety of semantic features of a word is necessary. However, practically, in some cases such attention might not be possible. Nevertheless, we should do our best to find the closest and most precise equivalences. The purpose of this study is to find out whether the translators of the Quran have paid attention to the components and semantic features of the Quranic words or not, and have they been able to reflect such attention or not. Therefore, in this study the translations of some of the translators, based on the dictionaries and interpreting books, have been explored. The analysis of the translations based on the seven words of the Holy Quran suggests that the translators have not paid the due attention to finding exact equivalences as well as the semantic features of the source language. Additionally, most of the translators have overlooked the semantic layers and classes hidden in the Quranic words.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • translation
  • Analysis of all
  • Translators