دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، تابستان 1394، صفحه 1-175