قرآن پژوهی
تحلیل و نقد انگارة شرک‌ورزی پیامبر اکرم(ص) در قرآن؛ مطالعة موردی سه شبهة شاخص

کاوس روحی برندق

دوره 13، شماره 44 ، فروردین 1401، ، صفحه 191-219

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.67653.1833

چکیده
  تمام فرقه‌های اسلامی، به‌جز ازارقه و حشویه، به‌اتفاق معتقدند که پیامبران الهی دچار شرک نشده‌اند و عمل شرک‌آلود انجام نداده‌اند. با این حال، از ظاهر برخی متون دینی (قرآن و احادیث) برمی‌آید که از برخی از پیامبران خدا عمل مشرکانه سر زده‌است. این متن‌ها در تضاد آشکار با دلایل دال بر عصمت پیامبران خداست؛ لذا در این پژوهش که از نظر روش ...  بیشتر