نویسنده = معتمد لنگرودی، فرشته
تعداد مقالات: 2
1. ماهیت و ساختار اعجاز قرآن در نظام اندیشگانی خطابی و جرجانی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 73-104

10.22054/ajsm.2016.8090

سهیلا جلالی کندری؛ فرشته معتمد لنگرودی


2. روابط بینامتنی خطبة فدک با قرآن

دوره 7، شماره 22، بهار 1395، صفحه 95-132

فتحیه فتاحی زاده؛ فرشته معتمد لنگرودی