نویسنده = سید محمود طیب حسینی
تعداد مقالات: 3
1. آسیب‌شناسی استفاده از صنعت تضمین در ترجمه‌های فارسی قرآن

دوره 9، شماره 31، تابستان 1397، صفحه 49-78

10.22054/ajsm.2019.12206.1140

صدیقه موسوی کیانی؛ سید محمود طیب حسینی


3. بررسی توصیفی معنای «کریم» در قرآن مجید

دوره 7، شماره 22، بهار 1395، صفحه 133-166

سید محمود طیب حسینی؛ خدیجه بنایی