قرآن پژوهی
بررسی آسیب‌شناسی فریضه نماز جوانان با تأکید بر آموزه‌های دینی در استان اردبیل

ایران سلیمانی؛ ماهرخ الهیاری

دوره 12، شماره 43 ، مهر 1400، ، صفحه 209-234

https://doi.org/10.22054/ajsm.2022.63664.1755

چکیده
  آسیب‌شناسی فریضه نماز از مسائل اساسی در ترغیب جوانان به نماز است. به همین منظور مقاله حاضر به روش تحلیلی – استنباطی مؤلفه‌های اصلی؛ تراکم جمعیت، ناهمگونی جمعیت، ناهماهنگی اهداف و امکانات، ارتباط با جوانان و فرهنگ آسیب‌شناسی نماز و تأثیر آن‌ها بر جوانان را موردبررسی قرار داده است. جامعه آماری سیصد نفر با روش نمونه‌گیری سه مرحله‌ای ...  بیشتر

مصون‌سازی جامعه از مضرّات برنامه‌های انحرافی رسانه‌های نوین با توجّه به راهکارهای قرآنی

مهدی سبحانی نژاد؛ نجمه احمد آبادی آرانی؛ زهره عسگری

دوره 4، شماره 10 ، فروردین 1392، ، صفحه 103-126

https://doi.org/10.22054/ajsm.2013.5516

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از روشتحلیلاسنادی، ابتدا به ترسیم مضرّات رسانه‌های دیجیتالی اقدام نموده، سپس با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم به ارائة راهکارهایی در جهت مصون‌سازی جامعه از مضرّات مذکور پرداخته است. یافته‌ها نشان داد که مضرّات رسانه‌های نوین را می‌توان در ابعاد فردی (روحی ـ روانی)، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مورد بررسی ...  بیشتر