1. مصادیق گونه‌گون آیه در قرآن

منصور پهلوان؛ مهدیه دهقانی

دوره 6، شماره 18 ، فروردین 1394، ، صفحه 7-40

http://dx.doi.org/10.22054/ajsm.2015.1608

چکیده
  چکیده واژة «آیه» در قرآن کریم دربارة موضوعات مختلف، مانند آیات قرآن، معجزات انبیاء و پدیده‌های طبیعی و ... به کار رفته است. در پاسخ به این پرسش که از منظر قرآن، چه پدیده‌هایی و با در نظر گرفتن چه ویژگی‌هایی، «آیه» است، شانزده پدیدة طبیعی را می‌یابیم که در قرآن کریم به عنوان«آیه» معرّفی شده‌اند. برخی از این پدیده‌ها، ...  بیشتر

2. تفضیلِ أثری آیات قرآن

حمید رضا بصیری

دوره 3، شماره 6 ، فروردین 1391، ، صفحه 61-96

چکیده
  «توصیف أثری قرآن» دانش مستقلّی است که موضوع آن، روایات معصومین(ع) در بیان توصیفی آیات وسوره‌های قرآن است. این روایات را می‌توان به دسته‌های مختلف تقسیم کرده و مورد مطالعه قرار داد. دسته‌ای از این روایات توصیفی، مربوط به بیان تفضیل‌هاو برتری‌هایی است که برخی از آیات قرآن بر آیات دیگر پیدا کرده‌اند. براساس این دسته از روایات، ...  بیشتر