دوره و شماره: دوره 9، شماره 31، تابستان 1397، صفحه 1-186