ماهیت تدبر موضوعی در قرآن کریم

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 گروه قرآن و حدیث، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

3 استادیار دانشگاه یزد

10.22054/ajsm.2021.56298.1649

چکیده

ساختار ویژه قرآن اقتضا می‌نماید که به منظور دسترسی به نظر قرآن پیرامون موضوعات مختلف، باید نگرشی هماهنگ و جامع به آیات آن داشت. معارف قرآن کریم دارای مراتب و درجات مختلف است؛ تدبّر، تفسیر و تأویل از مهم‌ترین راه‌های فهم قرآن می‌باشد. بین این سه واژه‌ رابطه‌ی عموم و خصوص و اخص برقرار است؛ عموم مردم از طریق تدبر، به گوهرهای موجود در قرآن دسترسی پیدا می‌کنند، مفسّران با بهره‌گرفتن از ابزارهای تخصصی در سطحی بالاتر تدبر می‌نمایند. تدبر در عرصه‌ی تأویل بخشی از قرآن کریم - حقیقت و باطن کلام الهی- در انحصار معصومان(ع) است. تدبر موضوعی شیوه‌ای نوین در روش‌های فهم قرآن محسوب می‌شود؛ فرآیندی است که با بهره‌گیری از آن می‌توان با مراجعه‌ی مستقیم به کتاب الهی، دیدگاه قرآن را درباره‌ی مسائل و موضوعات مختلف زندگی و معارف وحیانی استخراج نمود. در تحقیقات پژوهشگران و مفسّران، این مهارت توأم با تفسیر موضوعی - بدون ذکر عنوان تدبر موضوعی - و در خلال آن کاربرد داشته است. این تحقیق به شیوه‌ی تطبیقی – تحلیلی با بررسی ارتباط و تفاوت تدبر با واژگان قریب‌المعنی به تبیین ماهیت تدبر موضوعی پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The nature of thematic Tadabbor (reflection) in the Quran

نویسندگان [English]

  • Alireza Lakzaee 1
  • Abualqasem Aasi mozneb 2
  • Mohammad reza Shayegh 3
1 phD student of Quranic sciences and Tradition, yazd, azad university of yazd, iran.
2 Department of Quranic sciences and Tradition, yazd, azad university of yazd, iran.
3 Assistant Professor of Yazd University
چکیده [English]

Thought, interpretation and esoteric are one of the most important ways of understanding the Holy Qur'an. Between these three words, there is a public, special and specific relationship (In terms of the duty of the people towards the Holy Quran). The public will access the jewels of the Qur'an through thought. The commentators will think at the higher level by using specialized keys and tools. Considering that the esoteric of some parts of the Quranic verses are in the monopoly of Allah Almighty and the infallibles (peace be upon him), therefore Focus on esoteric of this part of the Holy Quran (the truth and the backbone of the divine word) is in the monopoly of infallibles (peace be upon him). In the meantime, thematic thought is a new way of understanding the Holy Qur'an. Using this technique, it is possible to extract the Quranic view on various issues of life and Reveled Theology through direct reference to the scripture book. In the researches and works of scholars and commentators, this skill has been used in conjunction with thematic commentary and through it (without mentioning the title of thematic Thought). Sequential thought is Introduction and prerequisite of thematic thought.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Quran”
  • “Thematic Thought”
  • “Sequential Thought”
  • “Thematic Commentary”
  • “Esoteric”