نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 استادیار معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق(ع) واحد خواهران، تهران، ایران

2 طلبه سطح چهار تفسیر تطبیقی، مجتمع آموزشی علوم اسلامی کوثر، تهران، ایران

چکیده

یکى از علومی که در فهم، ترجمه و تفسیر کلام الهى تأثیر مستقیم دارد، «علم قرائات قرآن کریم» است. به همین سبب، این علم از دیرباز، موردتوجه مفسران قرآن بوده و تلاش جمعىِ ایشان بر این بوده که با توجه به قرائت‌های مختلف و تأثیر دادن آن‌ها در فهم قرآن، بتوان بهترین برداشت را مطابق قرائت مقبول عرضه نمود. همین اثرگذارى، در تفسیر نیز خود را می‌نمایاند. پرسشی که این پژوهش درصدد پاسخگویی به آن است آنکه اختلاف قرائات در فهم و تفسیر برخی از آیات سوره بقره چه تأثیری دارد؟ لذا پس از مرور بر تعاریف و عناوین پایه‌ای، فرش الحروف آیات سوره بقره که اختلاف قرائات از میان هفت قرائت مشهور (قرائات سبع)، بر تفسیر آنان تأثیر دارند شمارش و مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته است. از رهگذر این بررسى و مقایسه، میزان تطابق برخی تفاسیر با روایت حفص از عاصم به‎عنوان مشهورترین قرائت در میان مسلمانان مشخص خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Impact of Quranic Readings on the Interpretation and Understanding of Some Surah Baqarah Verses

نویسندگان [English]

  • Tahereh Mohseni 1
  • Khadijeh Ahmadi Bighash 2

1 Assistant Professor of Islamic Knowledge, Imam Sadiq University (AS) Sisters Campus, Tehran, Iran

2 Level Four Comparative Interpretation Student, Kowsar Islamic Sciences Educational Complex, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the scholars who have a direct influence on the understanding, translation, and interpretation of the Divine Word is the "science of recitation of the Holy Quran". For this reason, this science has long been the focus of Qur'anic commentators and their collective endeavor was to provide the best understanding according to the accepted reading, given the different readings and their effect on the understanding of the Qur'an. The same effect manifests itself in interpretation. The question that this study seeks to answer is how does the difference in the interpretation of the verses affect the understanding and interpretation of some of the verses of Surat al-Baqara? Therefore, after reviewing the basic definitions and titles, the carpet of al-Haruf verses of Surat al-Baqarah, which has the difference of readings among the seven famous recitations (sublime readings), has been interpreted and compared. Through this review and comparison, the extent to which some interpretations of Baruwait's purity of Assam will be recognized as the most popular reading among Muslims will be determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sura al-Baqara
  • Al-Haruf Carpet
  • Differences in Qur'anic Readings
  • Interpretation
  • Narrative Narration of Assam's Readings
قرآن کریم
ابن جزری، محمد بن محمد. (بی‎تا). اشهر المصطلحات فی فن الاداء وعلم القراء ات. بیروت: دارالکتب العلمیه.
ابن منظور، محمدبن مکرم. ( 1408 ق). لسان العرب. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
ابن ندیم، محمدبن اسحاق. (1398 ق). الفهرست. تهران: دارالکتب العلمیه.
ابوالفتوح رازی، حسین بن علی. (1408 ق). روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن. چ 1. مشهد: بنیاد پژوهش‎های آستان قدس رضوی.
التونسی، ابن عاشور. (بی‎تا). التحریر و التنویر. بیروت: موسسه التاریخ.
جوادی آملی، عبدالله. (1387 ش). تسنیم. تحقیق و ویرایش: علی اسلامی. قم: اسراء.
الدانی، ابوعمروعثمان بن سعید. (1406 ق). التیسیرفی القراءات السبع. تهران: جعفری.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (1362 ش). مفردات الفاظ القرآن. تهران: مرتضوی.
زرکشی، محدبن عبدالله. (بی‎تا). البرهان فی علوم القرآن. بیروت: دارالفکر.
سورآبادی، ابوبکرعتیق بن محمد. (1380 ش). تفسیر سورآبادی. تهران: فرهنگ نشرنو.
طباطبایی، سیدمحمدحسین. (1417 ق). المیزان فی تفسیرالقرآن. قم: جامعه مدرسین.
طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن. (بی‎تا). جوامع الجامع. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
طبرسی، فضل بن حسن. (بی‎تا). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. تهران: ناصر خسرو.
طبری، محمدبن جریر. (1412 ق). جامع البیان عن تاویل آی القرآن. بیروت: دارالمعرفه.
طوسی، محمد بن حسن. (بی‎تا). التبیان فی تفسیر القرآن. بیروت: داراحیاالتراث العربی.
طیب، سیدعبدالحسین. (1378 ش). اطیب البیان فی تفسیر القرآن. تهران: اسلام.
عاملی، ابراهیم. (1360 ش). تفسیر عاملی. چ 1. تهران: انتشارات صدوق. 
غازی، محمد بن طلال. (1996 ق). احترام المذاهب. عمان: موسسه آل البیت.
 فخر رازی، محمد بن عمر. (1420 ق). التفسیر الکبیر. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
فضلی، عبدالهادی. (1373 ش). القراءات القرآنیه تاریخ و تعریف. بیروت: الغدیرللدراسات.
قرشی، سیدعلی اکبر. (1377 ش). تفسیر احسن الحدیث. چ 3. تهران: بنیاد بعثت.
قریب، محمد. (بی‎تا). تبیین اللغات لتبیان الآیات. تهران: بنیاد نشر قرآن.
کاشانی، ملافتح الله. (بی‎تا). تفسیر منهج الصادقین. تهران: انتشارات الاسلامیه.
کریمی نیا، محمدعلی. (1362 ش). آفاق تفسیر (مقالات درتفسیرپژوهشی). تهران: هستی نما.
کلینی، محمدبن یعقوب. (بی‎تا). اصول کافی. تهران: انتشارات علمیه الاسلامیه.
گلدزیهر، ایگناس. (1383 ش). گرایشهای تفسیری در میان مسلمانان. ترجمه ناصرطباطبایی. تهران: ققنوس.
معرفت، محمدهادی. (1412 ق). التفسیرالمفسرون فی ثوبه القشیب. مشهد: رضوی.
مغنیه، محد جواد. (1424 ق). التفسیرالمبین. چ 3. قم: بنیادبعثت.
مکارم شیرازی، ناصر. (1374 ش). تفسیر نمونه. چ 1. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
میبدی، احمد بن ابی سعد. (1371 ق). کشف الاسرارو عده الابرار. تهران: امیرکبیر.