دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 1-195