دوره و شماره: دوره 5، شماره 14، بهار 1393، صفحه 1-186 
1. تحلیلی بر «تجلّی خدا» در قرآن

صفحه 7-34

منصور پهلوان؛ محمود خیراللهی؛ زهرا خیراللهی


2. موعودگرایی در قرآن و عهدین

صفحه 35-66

محمد هادی یداله پور؛ مرتضی خرمی؛ سیده فاطمه حسینی


4. آرزو در اسلام

صفحه 89-108

جمال فرزند وحی؛ فاطمه سهرابیان