نویسنده = فرزاد دهقانی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و نقد شیوۀ تدبّر «سوره - واژه‌ محور» قرآن کریم

دوره 10، شماره 34، بهار 1398، صفحه 173-203

10.22054/ajsm.2020.48667.1575

روح الله محمدعلی نژاد عمران؛ حمید نصرتی؛ فرزاد دهقانی


2. بررسی نظم قرآن در سطح ساختار بنیاد خرد

دوره 9، شماره 33، زمستان 1397، صفحه 133-163

10.22054/ajsm.2020.19450.1262

سروش شهریاری نسب؛ فرزاد دهقانی؛ عیسی علیزاده منامن


3. بررسی دیدگاه‌ها دربارة نظم قرآن

دوره 8، شماره 29، زمستان 1396، صفحه 31-56

10.22054/ajsm.2018.18387.1246

عیسی علیزاده منامن؛ فرزاد دهقانی؛ سروش شهریاری نسب