1. بررسی دیدگاه ابن رشد و ابن عربی پیرامون معناشناسی و ضرورت تأویل قرآن کریم

محمود خونمری؛ عباس بخشنده بالی

دوره 10، شماره 35 ، تیر 1398، ، صفحه 91-115

http://dx.doi.org/10.22054/ajsm.2020.37562.1478

چکیده
  یکی از مسائلی که برخی اندیشمندان در تفسیر آیات قرآن کریم مورد بررسی قرار داده اند، تأویل است. به دلیل کاربرد متعدد واژه تأویل در این کتاب مقدس، بابی در این مورد در آثار اندیشمندان مسلمان گشوده شد که اشتراکات و افتراقاتی به چشم می‌خورد. یکى از اندیشمندان اسلامی که با ترجمه و شرح آثار ارسطو تأثیر فراوانى در مغرب زمین گذاشته ابن رشد است. ...  بیشتر

2. بررسی فصل مقوّم انسانیّت در آموزه‌های قرآن کریم

محمد علی دولت

دوره 6، شماره 18 ، فروردین 1394، ، صفحه 95-114

http://dx.doi.org/10.22054/ajsm.2015.1611

چکیده
  چکیده بر اساس آیات و روایات، اوّلاً انسان با دیگر موجودات در سه موضوعِ ادراک، کشف جهان، جاذبه‌هایی که بر او احاطه دارد و کیفیّتِ قرار گرفتن تحت تأثیر جاذبه‌ها تفاوت‌های ماهوی دارد. ثانیاً انسان موجودی است که با حفظ ظاهر انسانی، هم می‌تواند به رفیع‌ترین قلّه‌های وجودی صعود نماید و هم می‌تواند از محدودۀ انسانیّت خارج شود و به پست‌ترین ...  بیشتر