دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، پاییز 1396، صفحه 1-226 
2. روش آیت‌الله معرفت در نقد روایات تحریف‌نما

صفحه 35-63

10.22054/ajsm.2019.19689.1273

حسین علوی مهر؛ عباس یوسفی تازه کندی؛ مرتضی سازجینی


3. انگاره‌شناسی قرآن و نقش آن در تبیین جامعیت قرآن

صفحه 65-84

10.22054/ajsm.2019.19606.1269

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ سید محمد تقی موسوی کراماتی