دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، زمستان 1396، صفحه 1-242 
2. بررسی دیدگاه‌ها دربارة نظم قرآن

صفحه 31-56

10.22054/ajsm.2018.18387.1246

عیسی علیزاده منامن؛ فرزاد دهقانی؛ سروش شهریاری نسب