دوره و شماره: دوره 7، شماره 22، بهار 1395، صفحه 1-234 
4. روابط بینامتنی خطبة فدک با قرآن

صفحه 95-132

فتحیه فتاحی زاده؛ فرشته معتمد لنگرودی


5. بررسی توصیفی معنای «کریم» در قرآن مجید

صفحه 133-166

سید محمود طیب حسینی؛ خدیجه بنایی