دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 7-144