تعداد مقالات: 256

2. ولایت عصبه از دیدگاه نهج‌البلاغه

دوره 2، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 1-22

منصور پهلوان؛ حامد شریعتی نیاسر


3. عناصر اعتقادی از نگاه قرآن و عهد جدید

دوره 2، شماره 5، زمستان 1390، صفحه 1-24

عباس اشرفی؛ سهیلا رضایی


5. مفهوم‌شناسی جری و انطباق و باطن قرآن بر اساس روایات

دوره 4، شماره 13، زمستان 1392، صفحه 7-30

منصور پهلوان؛ قاسم فائز؛ عباس خبیری


6. تحلیلی بر «تجلّی خدا» در قرآن

دوره 5، شماره 14، بهار 1393، صفحه 7-34

منصور پهلوان؛ محمود خیراللهی؛ زهرا خیراللهی


7. نقش روایات در تعیین تاریخ تثبیت نهایی متن قرآن

دوره 5، شماره 15، تابستان 1393، صفحه 7-36

محمد کاظم شاکر؛ نانسی ساکی


8. مفسّران قرآن و فهم روشمندانه از متن

دوره 5، شماره 16، پاییز 1393، صفحه 7-34

10.22054/ajsm.2014.1327

داوود معماری؛ فاطمه خامدا


9. بکاء ممدوح از منظر قرآن و روایات

دوره 5، شماره 17، زمستان 1393، صفحه 7-31

10.22054/ajsm.2015.1466

عباس اشرفی؛ محدثه عباس پور وازیک


10. مصادیق گونه‌گون آیه در قرآن

دوره 6، شماره 18، بهار 1394، صفحه 7-40

10.22054/ajsm.2015.1608

منصور پهلوان؛ مهدیه دهقانی


13. تحلیل آیات مربوط به جامعیّت قرآن مجید

دوره 6، شماره 21، زمستان 1394، صفحه 7-30

10.22054/ajsm.2016.5036

قاسم فائز؛ ابوالفضل نوروزی؛ عماد صادقی


15. انسان‌شناسی قرآنی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 7-36

10.22054/ajsm.2011.5441

صالح حسن زاده


16. بازپژوهی در معناشناسی «تفسیر»

دوره 4، شماره 10، بهار 1392، صفحه 7-20

منصور پهلون؛ قاسم درزی


17. قربانی در قرآن و اوستا

دوره 4، شماره 11، تابستان 1392، صفحه 7-24

عباس اشرفی؛ کبری سلطانی لرگانی


19. بازپژوهی کارکردهای سیاق در تفسیر المیزان

دوره 7، شماره 24، پاییز 1395، صفحه 7-46

10.22054/ajsm.2016.8088

رسول محمدجعفری؛ حسن اصغرپور؛ مرتضی اوحدی


23. بررسی نقش عوامل انسجامی در ترجمه‌های انگلیسی قرآن (بر اساس الگوی هالیدی و حسن)

دوره 8، شماره 27، تابستان 1396، صفحه 7-42

10.22054/ajsm.2017.9212

علی شاهپری؛ مهدی مهدوی نیا؛ عباس سماواتی


25. سبک شناسی سوره قمر

دوره 9، شماره 30، بهار 1397، صفحه 7-25

10.22054/ajsm.2019.19571.1267

عسگر بابازاده اقدم؛ حسین تکتبار فیروزجایی